PARFUMAGE®, platinum, FUTURE MEN, perfumowany superkoncentrat

43.19 

SKU: PA0728 Kategoria:

Opis

Seria FUTURE MEN PLATINUM jest opra­co­wa­na w ści­słej spół­pra­cy z cze­skim bar­ber­sho­pem PHENOMENAL. Won­ne kom­po­zy­cje były sta­ran­nie łączo­ne tak, aby spro­stać wyso­kim wyma­ga­niom naszych klientów.TESTOWANO NA FACETACH!

PLATINUM
to świe­ży, męski, drzew­ny zapach, w któ­rym skry­wa się man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka i ele­mi. Wykoń­cze­nie sta­no­wi połą­cze­nie cedru, paczu­li, wani­lii, mchu i ambry.
 

Typ zapa­chu: męski, świe­ży, drzewny
Gło­wa: man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka, elemi
Ser­ce: gera­nium, ele­mi, ambra, cytrusy
Pod­sta­wa: cedr Texas, paczu­la, wani­lia, mech, ambra

                                      
3 spo­so­by uży­cia PARFUMAGE
1. Par­fu­ma­ge (czyt.: par­fe­maż) sto­su­je się zamiast zmięk­cza­cza lub pere­łek zapa­cho­wych (nalej do dozow­ni­ka na płyn do płu­ka­nia w pral­ce). Wyso­ka zawar­tość per­fum zapew­nia dłu­go­trwa­ły i inten­syw­ny zapach. Par­fu­ma­ge moż­na sto­so­wać do wszyst­kich typów tka­nin. Łacz­nie z bie­li­zną funk­cjo­nal­ną. Możesz bez obaw uży­wać do kur­tek zimo­wych z droż­szych mate­ria­łów, któ­re moż­na prać. Mówiąc krót­ko, do wszyst­kich tka­nin z moż­li­wo­ścią pra­nia. Gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza par­fu­ma­ge. Ilość wybie­rasz według sie­bie. Chcesz deli­kat­ną woń- dasz mniej. Chcesz wyraź­ny aro­mat- to dodaj wię­cej. Baw się z zapa­cha­mi. Wycza­ruj ten swój.
2. Dodaj par­fu­ma­ge do wia­dra ze środ­kiem do mycia pod­ło­gi. Per­fu­mo­wa­ny super­kon­cen­trat wypeł­ni aro­ma­tem cały Twój dom lub miesz­ka­nie. Inten­syw­ność wybierz według sie­bie. Masz ocho­tę na deli­kat­ny zapach? Więc daj mniej. Masz ocho­tę na sil­ną woń, dodaj wię­cej. Baw się. Eks­pe­ry­men­tuj. Ty decydujesz.
3. Potrze­bu­jesz wypeł­nić zapa­chem toa­le­tę? Wlej par­fu­ma­ge do sto­ja­ka na szczot­kę toa­le­to­wą. Gdzie jest aro­mat, tam nie ma odo­ru. Przy każ­dym uży­ciu szczot­ki wypeł­nisz więc wonią nie tyl­ko musz­lę toa­le­to­wą, ale i całe pomiesz­cze­nie. Regu­lar­nie uzu­peł­niaj parfumage.

Korzy­stasz z suszar­ki do pra­nia? Żaden problem!
PARFUMAGE utrzy­ma się na pra­niu nawet jeśli suszysz je w suszar­ce. Aro­mat jest sta­bil­ny i utrzy­ma się na pra­niu jesz­cze dłu­go po wysu­sze­niu. Pach­ną­ce ręcz­ni­ki, pościel i Two­je ubra­nia. Gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza PARFUMAGE.
PARFUMAGE nalej do dozow­ni­ka na płyn do płu­ka­nia w pral­ce (ostat­nie płu­ka­nie) a póż­niej wysusz pra­nie w suszarce.
GDZIE NIE MOŻE ZMIĘKCZACZ, WKRACZA PARFUMAGE.”

ODZIEŻ FUNKCYJNASPORTOWA?

Czy Two­ja odzież spor­to­wa brzyd­ko pach­nie po pra­niu? Dodaj PARFUMAGE do ostat­nie­go płu­ka­nia. I po pro­ble­mie. Nie martw się, nic się z nią nie stanie!
Do więk­szo­ści rodza­jów funk­cjo­nal­nych tka­nin i włó­kien pro­du­cen­ci nie zale­ca­ją sto­so­wa­nia zmięk­cza­cza. Prze­waż­nie cho­dzi o bie­li­znę funk­cyj­ną i odzież spor­to­wą, kurt­ki oraz śpi­wo­ry. To wła­śnie spor­tow­cy pocą się naj­wię­cej i dla­te­go waż­na jest tu świe­żość oraz przy­jem­ny zapach prania.

 

 

RĘCZNIKI?

Nie­któ­rzy uży­wa­ją pły­nu zmięk­cza­ją­ce­go do ręcz­ni­ków, inni z kolei nie. Jeśli do ręcz­ni­ków nie sto­su­jesz zmięk­cza­cza, to użyj PARFUMAGE. Ręcz­ni­ki będą pięk­nie pach­nieć, a przy tym zacho­wa­ją per­fek­cyj­ną chłonność. 

 

 

SWETRYDZIANINY?

Do nich rów­nież możesz sto­so­wać PARFUMAGE. Bez pro­ble­mu. Nawet te naj­de­li­kat­niej­sze mate­ria­ły, któ­re moż­na prać, nie są dla par­fu­ma­ge kłopotem.

 

 

OBUWIE SPORTOWE?

Tak, jeśli będziesz prać buty spor­to­we, to do płu­ka­nia dodaj też par­fu­ma­ge. Bez obaw. To tyl­ko pomoże.

 
 

 

ODZIEŻ JEANSOWA?

Jeśli na ety­kie­cie jean­sów znaj­dziesz infor­ma­cję „Do not use a fabric softe­ner (tłum.: nie sto­so­wać zmięk­cza­cza)”, to zno­wu możesz użyć par­fu­ma­ge. Ponie­waż… gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza PARFUMAGE.

Může se par­fu­ma­ge kom­bi­no­vat s avi­váží? Ano. Par­fu­ma­ge můžeš při­dat i k avi­váži podob­né par­fe­ma­ce. K našim avi­vážním kon­di­cio­nérům to však pova­žu­je­me za zby­te­čné. Jsou dosta­te­čně par­fémo­va­né. Dopo­ru­ču­je­me však dodržo­vat jed­no pra­vi­dlo. Pokud budeš par­fu­ma­ge při­dávat k něja­ké avi­váži, tak vybírej tako­vou kom­bi­na­ci, kte­rá se bude doplňo­vat a umoc­ní tak cel­ko­vou vůni. Květi­no­vé vůně par­fu­ma­ge kom­bi­nuj s květi­no­vou avi­váží a svěží citru­so­vé vůně kom­bi­nuj se svěží avi­váží. Zkus to. Expe­ri­men­tuj. Hraj si.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.