PARFUMAGE®, relaxation, perfumowany superkoncentrat

33.79 

SKU: PA06671 Kategoria:

Opis

                                 

NOWE OPAKOWANIE 750 ML. WIĘKSZY JEST TAŃSZY!

Rela­xa­tion
luk­su­so­wy zapach kosme­tycz­ny to mie­szan­ka lawen­dy, kwia­tu wani­lii i szla­chet­ne­go drewna.

Typ aro­ma­tu: bal­sa­micz­ny, kwia­to­wy, ziołowy
Gło­wa: lawen­da, rozmaryn
Ser­ce: goź­dzi­ki, igły
Pod­sta­wa: wani­lia, drze­wo sandałowe

                                        
3 spo­so­by uży­cia PARFUMAGE
1. Par­fu­ma­ge (czyt.: par­fe­maż) sto­su­je się zamiast zmięk­cza­cza lub pere­łek zapa­cho­wych (nalej do dozow­ni­ka na płyn do płu­ka­nia w pral­ce). Wyso­ka zawar­tość per­fum zapew­nia dłu­go­trwa­ły i inten­syw­ny zapach. Par­fu­ma­ge moż­na sto­so­wać do wszyst­kich typów tka­nin. Łacz­nie z bie­li­zną funk­cjo­nal­ną. Możesz bez obaw uży­wać do kur­tek zimo­wych z droż­szych mate­ria­łów, któ­re moż­na prać. Mówiąc krót­ko, do wszyst­kich tka­nin z moż­li­wo­ścią pra­nia. Gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza par­fu­ma­ge. Ilość wybie­rasz według sie­bie. Chcesz deli­kat­ną woń- dasz mniej. Chcesz wyraź­ny aro­mat- to dodaj wię­cej. Baw się z zapa­cha­mi. Wycza­ruj ten swój.
2. Dodaj par­fu­ma­ge do wia­dra ze środ­kiem do mycia pod­ło­gi. Per­fu­mo­wa­ny super­kon­cen­trat wypeł­ni aro­ma­tem cały Twój dom lub miesz­ka­nie. Inten­syw­ność wybierz według sie­bie. Masz ocho­tę na deli­kat­ny zapach? Więc daj mniej. Masz ocho­tę na sil­ną woń, dodaj wię­cej. Baw się. Eks­pe­ry­men­tuj. Ty decydujesz.
3. Potrze­bu­jesz wypeł­nić zapa­chem toa­le­tę? Wlej par­fu­ma­ge do sto­ja­ka na szczot­kę toa­le­to­wą. Gdzie jest aro­mat, tam nie ma odo­ru. Przy każ­dym uży­ciu szczot­ki wypeł­nisz więc wonią nie tyl­ko musz­lę toa­le­to­wą, ale i całe pomiesz­cze­nie. Regu­lar­nie uzu­peł­niaj parfumage.

Korzy­stasz z suszar­ki do pra­nia? Żaden problem!
PARFUMAGE utrzy­ma się na pra­niu nawet jeśli suszysz je w suszar­ce. Aro­mat jest sta­bil­ny i utrzy­ma się na pra­niu jesz­cze dłu­go po wysu­sze­niu. Pach­ną­ce ręcz­ni­ki, pościel i Two­je ubra­nia. Gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza PARFUMAGE.
PARFUMAGE nalej do dozow­ni­ka na płyn do płu­ka­nia w pral­ce (ostat­nie płu­ka­nie) a póż­niej wysusz pra­nie w suszarce.
GDZIE NIE MOŻE ZMIĘKCZACZ, WKRACZA PARFUMAGE.”

ODZIEŻ FUNKCYJNASPORTOWA?

Czy Two­ja odzież spor­to­wa brzyd­ko pach­nie po pra­niu? Dodaj PARFUMAGE do ostat­nie­go płu­ka­nia. I po pro­ble­mie. Nie martw się, nic się z nią nie stanie!
Do więk­szo­ści rodza­jów funk­cjo­nal­nych tka­nin i włó­kien pro­du­cen­ci nie zale­ca­ją sto­so­wa­nia zmięk­cza­cza. Prze­waż­nie cho­dzi o bie­li­znę funk­cyj­ną i odzież spor­to­wą, kurt­ki oraz śpi­wo­ry. To wła­śnie spor­tow­cy pocą się naj­wię­cej i dla­te­go waż­na jest tu świe­żość oraz przy­jem­ny zapach prania.

 

RĘCZNIKI?

Nie­któ­rzy uży­wa­ją pły­nu zmięk­cza­ją­ce­go do ręcz­ni­ków, inni z kolei nie. Jeśli do ręcz­ni­ków nie sto­su­jesz zmięk­cza­cza, to użyj PARFUMAGE. Ręcz­ni­ki będą pięk­nie pach­nieć, a przy tym zacho­wa­ją per­fek­cyj­ną chłonność. 

 

SWETRYDZIANINY?

Do nich rów­nież możesz sto­so­wać PARFUMAGE. Bez pro­ble­mu. Nawet te naj­de­li­kat­niej­sze mate­ria­ły, któ­re moż­na prać, nie są dla par­fu­ma­ge kłopotem.

 

OBUWIE SPORTOWE?

Tak, jeśli będziesz prać buty spor­to­we, to do płu­ka­nia dodaj też par­fu­ma­ge. Bez obaw. To tyl­ko pomoże.

 
 

ODZIEŻ JEANSOWA?

Jeśli na ety­kie­cie jean­sów znaj­dziesz infor­ma­cję „Do not use a fabric softe­ner (tłum.: nie sto­so­wać zmięk­cza­cza)”, to zno­wu możesz użyć par­fu­ma­ge. Ponie­waż… gdzie nie może zmięk­czacz, wkra­cza PARFUMAGE.

 
Czy par­fu­ma­ge moż­na łączyć z pły­nem do płu­ka­nia tkanin?
Tak. Par­fu­ma­ge możesz dodać też do zmięk­cza­cza o podo­bym zapa­chu. Uwa­ża­my jed­nak, że nie jest to potrzeb­ne naszym pły­nom. Zapach jest wystar­cza­ją­co intensywny.Zalecamy jed­nak sto­so­wać jed­ną zasa­dę. Jeśli będziesz doda­wać par­fu­ma­ge do jakie­goś zmięk­cza­cza, to wybie­raj takie połą­cze­nie, któ­re będzie się uzu­peł­niać i wzmoc­ni tak cał­ko­wi­tą woń.Aromaty kwia­to­we par­fu­ma­ge łącz z kwia­to­wy­mi pły­na­mi, a świe­że cytru­so­we łącz ze świe­ży­mi zmięk­cza­cza­mi. Wypró­buj to. Eks­pe­ry­men­tuj. Baw się.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Pro­dukt przy­ja­zny śro­do­wi­sku. Ten towar wypro­du­ko­wa­ny jest wyłącz­nie z surow­ców, któ­re nie mają nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko. Ponad­to jest skon­cen­tro­wa­ny, więc w porów­na­niu z pereł­ka­mi zapa­cho­wy­mi od kon­ku­ren­cji wystar­czy mniej­sze opa­ko­wa­nie i powsta­nie mniej odpa­dów do recyklingu.
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.