EKO nabłyszczacz do drewna i mebli z naturalnym woskiem ECO NATURAL WOOD

27.90 

SKU: NW0572 Kategoria:

Opis

EKO nabłysz­czacz do drew­na i mebli w sprayu ECO NATURAL WOOD, 250 ml.

NATURALNY WOSK I POMARAŃCZOWY OLEJ DLA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI

 

 NATURALNY WOSK

zawie­ra natu­ral­ny wosk psz­cze­li oraz wosk Carnauba
regu­lar­nym sto­so­wa­niem odno­wisz natu­ral­ny kolor drew­na, jego fak­tu­rę i blask

 

 OLEJEK POMARAŃCZOWY

posia­da natu­ral­ny olej poma­rań­czo­wy dla wyso­kie­go efektu
jest to natu­ral­ny ole­jek ete­rycz­ny ze skór­ki poma­rań­czy, któ­ry dobrze roz­pusz­cza brud oraz jest deli­kat­ny dla powierzch­ni drewnianych

 
 

łatwa apli­ka­cja, szyb­kie czysz­cze­nie- spry­skaj rów­no­mier­nie cały obszar, roz­pro­wadź, a po wyschnię­ciu wypo­le­ruj powierzch­nię. Zale­ca­my użyć naszych wie­lo­funk­cyj­nych ście­re­czek DEDRA.
odpo­wied­ni do wszyst­kich rodza­jów drew­na obro­bio­ne­go i nieprzetworzonego. 

 

WOSK CARNAUBA

Zasto­so­wa­nie rzad­kie­go wosku Car­nau­ba jako pod­sta­wy do stwo­rze­nia tego nabłysz­cza­cza wyszło ze stro­ny naszych kole­gów z badań nad nowy­mi recep­tu­ra­mi. Wosk kar­nau­ba zapew­nia wyjąt­ko­wą ochro­nę drew­na, a po wypo­le­ro­wa­niu two­rzy na powierzch­ni drew­na lakier ochron­ny, któ­ry z cza­sem tward­nie­je. To tak, jak­by­śmy wciąż odna­wia­li lakie­ro­wa­nie mebli.Taka war­stwa ochron­na zapew­nia, że cząst­ki kurzu nie dosta­ną się do porów drew­na, dzię­ki cze­mu zacho­wa ono swój natu­ral­ny odcień. Wosk Car­nau­ba wyko­rzy­stu­je się do obrób­ki drew­nia­nych powierzch­ni już od pradawna.
Cie­szy­my się, że mogli­śmy dołą­czyć ten cen­ny suro­wiec do naszej linii do pie­lę­gna­cji drew­na. To naj­lep­sza z moż­li­wych pie­lę­gna­cja mebli drew­nia­nych oraz tych z natu­ral­ną okleiną.

 
 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).

100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Zawie­ra wyso­ki pro­cent alko­ho­lu. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.