EKO intensywny środek do czyszczenia kuchni i tłuszczu XONOX ECO COOK

18.90 

SKU: NW0552 Kategoria:

Opis

EKO inten­syw­ny śro­dek do czysz­cze­nia kuch­ni i tłusz­czu XONOX ECO COOK, 500 ml.

Spe­cjal­ne skład­ni­ki odtłusz­cza­ją­ce wyczysz­czą wszyst­kie gład­kie powło­ki zmy­wal­ne w kuchni.

 

Bar­dzo sku­tecz­ny i wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny śro­dek z wyjąt­ko­wą mocą czyszczącą.
Gład­kie powierzch­nie, takie jak powło­ki i drzwicz­ki mebli kuche­nych, lodów­ki, zewnętrz­ne drzwi pie­kar­ni­ka i podob­ne powierzch­nie wystar­czy spry­skać, prze­trzeć szmat­ką, a następ­nie wytrzeć czy­stą mokrą ścierką.

GŁÓWNE ZALETY INNOWACJI: 1) zawie­ra przy­ja­zne i ule­ga­ją­ce roz­kła­do­wi w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne 2) wzmoc­nio­ny efekt usu­wa­nia tłuszczu

Pro­sta apli­ka­cja i zasto­so­wa­nie dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu spry­ski­wa­czo­wi. Sami opra­co­wa­li­śmy ten dozow­nik i mają go jedy­nie środ­ki czysz­czą­ce DEDRA.
Spry­ski­wacz ma podwój­ną gło­wi­cę, któ­ra umoż­li­wia: a) roz­pry­ski­wa­nie cie­czy b) two­rze­nie aktyw­nej pia­ny czysz­czą­cej poprzez zatrza­śnię­cie małe­go sit­ka umiesz­czo­ne­go na wylo­cie spryskiwacza. 

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygody.Dzięki mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.