Intensywny środek do czyszczenia i nabłyszczania powłok nierdzewnych XONOX INOX

24.38 

SKU: NW0078 Kategoria:

Opis

XONOX INOX uni­wer­sal­ny śro­dek do czysz­cze­nia i pole­ro­wa­nia powierzch­ni ze sta­li nie­rdzew­nej, 500 ml.
 

Spe­cjal­ne skład­ni­ki odtłusz­cza­ją­ce oczysz­cza­ją gład­kie, zmy­wal­ne powierzch­nie ze sta­li nie­rdzew­nej. Jest to bar­dzo sku­tecz­ny i skon­cen­tro­wa­ny śro­dek. Z nie­zwy­kłą mocą oczyszczającą.Wysoka zawar­tość alko­ho­lu zapew­ni dosko­na­ły połysk powierzch­ni nie­rdzew­nych. Ten śro­dek czysz­czą­cy i pole­ru­ją­cy jest wyjąt­ko­wy wśród naszych pro­duk­tów. Zawie­ra dwa pro­duk­ty w jed­nym. Czy­ści i nabłysz­cza za jed­nym razem.

 
 

Gład­kie powierzch­nie, takie jak powło­ki i drzwicz­ki sza­fek kuchen­nych, lodów­ki, drzwi pie­kar­ni­ka z zewnątrz i podob­ne powierzch­nie wystar­czy spry­skać, prze­trzeć ścier­ką i wypolerować.
Powierzch­nie mają­ce bez­po­śred­ni kon­takt z żyw­no­ścią nale­ży prze­płu­kać czy­stą wodą po uży­ciu tego środ­ka czyszczącego.
Pro­sta apli­ka­cja i zasto­so­wa­nie dzię­ki bar­dzo drob­ne­mu roz­py­la­czo­wi. Opra­co­wa­li­śmy ten spry­ski­wacz sami i mają go tyl­ko pro­duk­ty czysz­czą­ce DEDRA.

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych pro­duk­tów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.