INSECTOFF BODY SPRAY

30.81 

SKU: KI0434 Kategoria:

Opis

Umoż­li­wia bez­piecz­ne i przy­jem­ne prze­by­wa­nie na łonie natu­ry. Zale­ca­my apli­ko­wa­nie bez­po­śred­nio na skó­rę lub ubra­nia przed wyj­ściem na zewnątrz (apli­ka­cja w obsza­rze ręka­wów, noga­wek, man­kie­tów lub koł­nie­rzy). Dzia­ła na zasa­dzie masko­wa­nia natu­ral­ne­go zapa­chu cia­ła cha­rak­te­ry­stycz­ną mie­szan­ką natu­ral­nych olej­ków ete­rycz­nych. Czło­wiek postrze­ga więc spray do cia­ła jako przy­jem­ny zapach, ale ta kom­bi­na­cja natu­ral­nych olej­ków ete­rycz­ny­chod­py­cha insek­ty. Dla­te­go owa­dy nie wynaj­du­ją i igno­ru­ją spry­ska­ne nim miej­sca. Kom­po­zy­cja skła­da się wyłącz­nie z czy­stych, natu­ral­nych olej­ków eterycznych.
Zawiera:olejek lawen­do­wy­ole­jek cytry­no­wy­ole­jek ete­rycz­ny z roz­ma­ry­nu­ge­ra­nium­pa­czu­la­cy­pry­sle­mon grass
Prak­tycz­ne opa­ko­wa­nie 100 ml, któ­re możesz mieć zawsze przy sobie (toreb­ka, siat­ka, ple­cak, …). Czer­wo­ne zabez­pie­cze­nie na pom­p­ce umoż­li­wia jej zablo­ko­wa­nie, gdy nie uży­wasz sprayu lub masz go w tor­bie, ple­ca­ku albo scho­wa­ny. Wystar­czy obró­cić czer­wo­ne zabez­pie­cze­nie, aby ponow­nie odblo­ko­wać pompkę.