INTIMWELLNESS, YOYO

131.89 

SKU: IW8050 Kategoria:

Opis

Intim­Wel­l­ness – nowa luk­su­so­wa linia obej­mu­ją­ca zabaw­ki ero­tycz­ne, wibra­to­ry, kul­ki miło­sne i inne akce­so­ria dla uroz­ma­ice­nia życia intym­ne­go. Wypró­buj masa­żer nowej gene­ra­cji, wymień swój sta­ry masa­żer na nowy.

Kul­ki ero­tycz­ne wzmac­nia­ją mię­śnie miednicy
Uni­kal­ny design, przy­jem­ne w doty­ku, wodoodporne
Zale­ca się sto­so­wa­nie żelu na bazie wody
Pro­dukt wyko­na­ny z sili­ko­nu medycz­ne­go, nie powo­du­je reak­cji aler­gicz­nych, jest łatwy w czyszczeniu

W skład zesta­wu wcho­dzi: 1 x kula, 1 x podwój­na kula instruk­cja obsłu­gi Wymia­ry kuli 5,5 x 3,5 cm + obwód. 8 cm, waga: 32g .., podwój­na kula ok. 10 x 3 cm + obwód: 8 cm, waga: 52,5 cm Waga kul 40 gra­mów wagi poje­dyn­cze jaja 62 g
Czy wiesz, że … kule znaj­du­ją­ce się wewnątrz masa­że­ra powo­du­ją drga­nia – Zale­ca się ich sto­so­wa­nie aby wzmoc­nić mię­śnie dna mied­ni­cy. Masaż ero­tycz­ny jest dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem ćwi­czeń wzmac­nia­ją­cych mię­sień kegla, któ­ry z wie­kiem wiot­cze­je. (nie­trzy­ma­nie moczu – wycie­ku moczu). Daw­niej sprze­da­wa­ne w apte­kach i sto­so­wa­ne w celach medycznych.
Pro­duk­ty z serii INTIMWELLNESS posia­da­ją 24 mie­sięcz­ną gwa­ran­cję. Gwa­ran­cja obej­mu­je jakość wyko­na­nia i pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie produktu.
Kupu­ją­cy nie może sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy zwro­tu towa­ru (roz­pa­ko­wa­ne­go) w okre­sie 30 dni, jeże­li towar z serii INTIMWELLNESS zosta­nie roz­pa­ko­wa­ny tj. Pie­częć holo­gra­ficz­na zosta­nie roz­dar­ta. W powyż­szym przy­pad­ku, odstą­pie­nie od umo­wy (zwrot towa­ru bez opa­ko­wa­nia) nie jest moż­li­we. Jest to towar, któ­ry ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie może zostać przyjęty.