INTIMWELLNESS, FLAME 2v1

243.39 

SKU: IW8045 Kategoria:

Opis

Intim­Wel­l­ness – nowa luk­su­so­wa linia obej­mu­ją­ca zabaw­ki ero­tycz­ne, wibra­to­ry, kul­ki miło­sne i inne akce­so­ria dla uroz­ma­ice­nia życia intym­ne­go. Wypró­buj masa­że­ry nowej gene­ra­cji, wymień swój sta­ry masa­żer na nowy.

Ana­to­micz­ny kształt dopa­so­wa­ny do ludz­kie­go ciała
Przy­jem­ny w dotyku
7 róż­nych try­bów masa­żu ciała
2 oddziel­nie źró­dła masa­żu wibra­cyj­ne­go + 7 róż­nych try­bów masażu
Ergo­no­micz­ny kształt pilota
Zale­ca się sto­so­wa­nie żelu na bazie wody
Pro­sta, intu­icyj­na obsługa
Cicha i dys­kret­na pra­ca (> 50 dB), wodoodporny
Wodo­od­por­ny, wibra­tor posia­da kon­tro­ler i ma wbu­do­wa­ny aku­mu­la­tor, któ­ry jest łado­wa­ny poprzez port USB (np. z kom­pu­te­ra, nowo­cze­snych tele­wi­zo­rów i innych urzą­dzeń wypo­sa­żo­nych w port łado­wa­nia USB)
Wyko­na­ny z sili­ko­nu medycz­ne­go, jest łatwy do utrzy­ma­nia w czy­sto­ści i nie powo­du­je reak­cji alergicznych
W skład zesta­wu wcho­dzi: masa­żer, kabel USB do łado­wa­nia, instruk­cja obsługi
Wymia­ry ok 21 x 7 x 4 cm. Waga 151 g.

W skład zesta­wu wcho­dzą: masa­żer, kabel USB do łado­wa­nia, instruk­cja obsłu­gi Wymia­ry oko­ło 21 x 4,5 x 3 cm Waga 136 g
Pro­duk­ty z serii INTIMWELLNESS posia­da­ją 24 mie­sięcz­ną gwa­ran­cję. Gwa­ran­cja obej­mu­je jakość wyko­na­nia i pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie produktu.
Kupu­ją­cy nie może sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy zwro­tu towa­ru (roz­pa­ko­wa­ne­go) w okre­sie 30 dni, jeże­li towar z serii INTIMWELLNESS zosta­nie roz­pa­ko­wa­ny tj. Pie­częć holo­gra­ficz­na zosta­nie roz­dar­ta. W powyż­szym przy­pad­ku, odstą­pie­nie od umo­wy (zwrot towa­ru bez opa­ko­wa­nia) nie jest moż­li­we. Jest to towar, któ­ry ze wzglę­dów higie­nicz­nych nie może zostać przyjęty.