INTIMWELLNESS, SARA PURPLE

107.23 

SKU: IW23311 Kategoria:

Opis

SARA PURPLE masa­żer elek­trycz­ny, ele­ganc­ki kształt i aksa­mit­nie mięk­ka powierzch­nia z deli­kat­ną powło­ką zapew­nia­ją­cą przy­jem­ne wra­że­nia, łado­wa­nie 2 bate­rii AA 1,5 V (brak w zestawie).
• Ele­ganc­ki kształt, któ­ry doce­ni two­je oko i two­je cia­ło. • Aksa­mit­nie mięk­ki w doty­ku z powło­ką dla przy­jem­nych doznań. • Pro­sta obsłu­ga, 7 try­bów masa­żu wibra­cyj­ne­go. • Zale­ca­my sto­so­wa­nie żeli nawil­ża­ją­cych na bazie wody INTIMWELLNESS. • Cicha i dys­kret­na pra­ca (> 50 dB), wodo­od­por­ny, lek­ki. • Zasi­la­ny 2 bate­ria­mi AA (brak w zesta­wie). • Zdro­wy sili­kon, łatwy w utrzy­ma­niu i nie powo­du­ją­cy żad­nych reak­cji alergicznych.
W przy­pad­ku pro­duk­tów INTIMWELLNESS zapew­nia­my peł­ny okres gwa­ran­cji 24 mie­się­cy. Okres gwa­ran­cji obej­mu­je jakość i funk­cjo­nal­ność pro­duk­tu. Kupu­ją­cy przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że nie może sko­rzy­stać z pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy (zwrot towa­rów bez opa­ko­wa­nia) w ter­mi­nie 30 dni, jeże­li towa­ry z serii INTIMWELLNESS zosta­nie roz­sze­rzo­na i będzie zła­ma­ne holo­gra­ficz­ne­go na opa­ko­wa­niu. W tym przy­pad­ku, wyco­fa­nie (zwro­tu towa­rów roz­pa­ko­wa­ne) nie jest moż­li­we, ponie­waż jest to towar, któ­re­go nie moż­na zwró­cić go ze wzglę­dów higie­nicz­nych, zgod­nie z §1837 OZ (pro­wa­dzi do nie­moż­no­ści korzy­sta­nia kolej­ne towa­ry oso­ba / nabyw­ców w odnie­sie­niu do ogól­nych zasad higie­ny i zdro­wie). Kupu­ją­cy powin­ni pamię­tać o tym fak­cie. Dzię­ku­ję za zrozumienie.