Odświeżacz powietrza i tkanin MAGNOLIA

15.37 

SKU: HP0479 Kategoria:

Opis

 

Magno­lia
Urze­ka­ją­ca, deli­kat­na kom­po­zy­cja piż­mo­wej, kwia­to­wej woni, uzu­peł­nio­na egzo­tycz­ną przyprawą.

Typ aro­ma­tu: kwia­to­wy, drzew­ny, piż­mo­wy, waniliowy.
Gło­wy: ber­ga­mot­ka, mandarynka.
Ser­ce: pelar­go­nia, róża, Ylang Ylang.
Baza: wani­lia, paczu­li, piż­mo, drze­wo sandałowe.

 PARFUM air&textiles spray, odświe­żacz powie­trza i tka­nin 250 ml z luk­su­so­wym zapa­chem kosme­tycz­nym per­fum premium.
 

 

Odświe­ża­cze mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do powie­trza. Możesz spra­wić, by otu­li­ły zapa­chem rów­nież ręcz­ni­ki, zasło­ny, ale tak­że ubra­nia czy koszule.

 
 

 

Air & texti­les dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi nie­za­wod­nie wypeł­ni aro­ma­tem i odświe­ży zarów­no Two­je miesz­ka­nie, jak i tkaniny.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.