Odświeżacz powietrza i tkanin MOUNTAIN SPIRIT

18.90 

SKU: HP0379 Kategoria:

Opis

 

Moun­ta­in spirit
świe­ża woń pocho­dzą­ca z gór­skich szczy­tów. Zapach odzwier­cie­dla świe­żość gór­skie­go powie­trza i drze­wia­stą kom­po­zy­cję z peł­ną, papro­cio­wą podstawą.

Typ zapa­chu: świe­ży, drzew­ny, paprociowy.
Gło­wa: limon­ka, poma­rań­cza, bergamotka.
Ser­ce: gera­nium, liść cedru.
Pod­sta­wa: paczu­la, ton­ka, mech dębowy.

PARFUM air&textiles spray, odświe­żacz powie­trza i tka­nin 250 ml z luk­su­so­wym zapa­chem kosme­tycz­nym per­fum premium.
 

 

Odświe­ża­cze mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do powie­trza. Możesz spra­wić, by otu­li­ły zapa­chem rów­nież ręcz­ni­ki, zasło­ny, ale tak­że ubra­nia czy koszule.

 
 

 

Air & texti­les dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi nie­za­wod­nie wypeł­ni aro­ma­tem i odświe­ży zarów­no Two­je miesz­ka­nie, jak i tkaniny.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.