Odświeżacz powietrza i tkanin ZEN PURITY

18.90 

SKU: HP0247 Kategoria:

Opis

 

Zen puri­ty
to mie­szan­ka kwia­tów, któ­ra przy­wo­łu­je zapach czy­sto­ści dopeł­nio­na tajem­ni­czy­mi skład­ni­ka­mi owo­co­wy­mi, aby zrów­no­wa­żyć won­ną kom­po­zy­cję. Pozwól się ocza­ro­wać czy­sto­ścią zen.

Typ aro­ma­tu: owo­co­wy, kwia­to­wy, piżmo.
Gło­wa: mandarynka.
Ser­ce: poma­rań­czo­we kwia­ty, jaśmin, konwalia.
Pod­sta­wa: wani­lia, drze­wo cedro­we, drew­no sandałowe.

PARFUM air&textiles spray, odświe­żacz powie­trza i tka­nin 250 ml z luk­su­so­wym zapa­chem kosme­tycz­nym per­fum premium.
 

 

Odświe­ża­cze mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do powie­trza. Możesz spra­wić, by otu­li­ły zapa­chem rów­nież ręcz­ni­ki, zasło­ny, ale tak­że ubra­nia czy koszule.

 
 

 

Air & texti­les dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi nie­za­wod­nie wypeł­ni aro­ma­tem i odświe­ży zarów­no Two­je miesz­ka­nie, jak i tkaniny.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.