1+1 ZESTAW EKO żelowa podpałka do kominków i grilli ECO GELFIRE®

27.90 

SKU: HH0569S Kategoria:

Opis

1+1 ZESTAW EKOLOGICZNA ŻELOWA PODPAŁKA DO KOMINKÓWGRILLÓW ECO GEL FIRE 500 ml + 500 ml.

Prost­sze i bez­piecz­niej­sze rozpalanie!

 

prze­zna­czo­na do roz­pa­la­nia sta­łych mate­ria­łów pal­nych, takich jak węgiel drzew­ny, węgiel, drew­no lub brykiet
żel zapew­nia jesz­cze łatwiej­sze i bez­piecz­niej­sze podpalanie
nada­je się rów­nież do przy­rzą­dza­nia fondue
spa­la się bez zapa­chu oraz sadzy

 

 

Ten eko­lo­gicz­ny żel pod­pał­ko­wy wyko­na­ny jest na natu­ral­nej bazie roślin­nej. Nie zawie­ra paliw ropopochodnych.

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100 % hmot­no­sti této lahve tvo­ří pla­sty, kte­ré lidé vytřídi­li a ode­vz­da­li do sběru

 

                 

 

Recy­kling

Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.