Higieniczny środek czyszczący do powierzchni gładkich z wysoką zawartością alkoholu 70% BACILEX

31.89 

SKU: HA0292 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­ny wie­lo­funk­cyj­ny śro­dek do powierzch­ni gład­kich, 70 % alko­ho­lu, BACILEX polar bre­eze 500 ml.

 

Dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści alko­ho­lu ma nie­zwy­kłą siłę czysz­czą­cą. Roz­pusz­cza tłusz­cze, lep­kie pla­my i odci­ski pal­ców na powierzch­ni nie­rdzew­nej. Bar­dzo dobrze roz­kła­da się na nie­szko­dli­we substancje.
W kuch­ni jest nie­za­stą­pio­nym pomoc­ni­kiem wszę­dzie tam, gdzie potrze­bu­je­my zacho­wać higie­nicz­ną czy­stość i błysz­czą­ce powierzch­nie. Ide­al­ny do pole­ro­wa­nia płasz­czyzn i powierzch­ni ze sta­li nie­rdzew­nej. Zwłasz­cza oka­pów, lodó­wek i zmy­wa­rek z powło­ką nie­rdzew­ną lub ema­lio­wa­ną. Z łatwo­ścią opo­ra­dzi sobie tak­że z zaschnię­tym brudem.

 
 

Jest nie­zbęd­ny przy kon­ser­wa­cji deski klo­ze­to­wej, zewnętrz­nej czę­ści musz­li, kla­mek drzwi i wszyst­kich innych gład­kich powierzch­ni, któ­re nale­ży zacho­wać higie­nicz­nie czy­ste. Poma­ga usu­nąć nie­chcia­ne bakterie.
Ze wzglę­du na wyso­ką zawar­tość alko­ho­lu, zgod­nie z pra­wem śro­dek musi zawie­rać rów­nież doda­tek dena­tu­ru­ją­cy alko­hol, aby unik­nąć spo­ży­cia. Doda­tek ten nada­je BACI­LE­Xo­wi cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach, którt jed­nak bar­dzo szyb­ko po uży­ciu zni­ka i odpa­ro­wu­je. Nie­ste­ty, nie będzie­my w sta­nie zapo­biec temu odo­ro­wi środ­ka dena­tu­ru­ją­ce­go. Jest to praw­ny obo­wią­zek dla wszyst­kich deter­gen­tów na bazie spi­ry­tu­su i alkoholu.

Czy wiesz, że…

 ALKOHOL w stę­że­niu 70% dzia­ła jak dezyn­fek­cja o skut­ku anty­bak­te­ryj­nym, anty­wi­ru­so­wym i prze­ciw­grzy­bi­czym. Naru­sza ścia­ny mikro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rie i wiru­sy), a tym samym je niszczy.
Naj­efek­tyw­niej­sza jest przy tym kon­cen­tra­cja od 60% alko­ho­lu i wię­cej, co potwier­dza­ją epi­de­mio­lo­go­wie, higie­ni­ści, Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom (CDC) oraz Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO).

Super pomysł

Użyj go w kuch­ni, łazien­ce i innych pomiesz­cze­niach. Łatwy w uży­ciu ze skut­kiem natych­mia­sto­wym. Wystar­czy go tyl­ko spry­skać i wytrzeć do sucha ście­recz­ką lub papie­ro­wym ręcz­ni­kiem. Jest nie­zwy­kle sil­ny i skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy apli­ko­wać mniej­szą ilość. Ze wzglę­du na usta­wo­wą zawar­tość skład­ni­ka dena­tu­ru­ją­ce­go zale­ca się krót­ko­trwa­łą wen­ty­la­cję pomiesz­cze­nia po zastosowaniu.
Na życze­nie naszych Klien­tów moż­na zamó­wić rów­nież opa­ko­wa­nia zapa­so­we bez spry­ski­wa­cza. Apli­ka­tor może być wie­lo­krot­nie uży­wa­ny. Nie trze­ba go wyrzu­cać. Dla­te­go przy kolej­nym zamó­wie­niu, zama­wiaj tyl­ko zapas. To pomo­że Ci oso­bi­ście zmniej­szyć zuży­cie two­rzyw sztucz­nych i koniecz­ność ich póź­niej­sze­go recy­klin­gu. Butel­ka wyko­na­na jest z lek­kie­go plastiku.
NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Zawie­ra wyso­ki pro­cent alko­ho­lu. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.Dzięki nasze­mu mniej­sze­mu, lek­kie­mu opa­ko­wa­niu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i zużyjesz.
Gene­ro­wa­na jest mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­ty, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.