Intensywny EKO środek do czyszczenia zmywarki DISHWASHER CLEANER AQUATIX® ECOLOGIX

19.75 

SKU: GC0318 Kategoria:

Opis

INTENSYWNY EKO ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI w for­mie table­tek, DISHWASHER CLEANER AQUATIX® ECOLOGIX, 6 tabs.

Czy­ści ukry­te czę­ści głę­bo­ko wewnątrz zmy­war­ki oraz sku­tecz­nie usu­wa tłuszcz, zapa­chy i zanie­czysz­cze­nia nagro­ma­dzo­ne na dyszach spry­sku­ją­cych, fil­trze, pom­pie wod­nej i przewodach.

 

INTENSYWNY – czysz­cze­nie zmy­war­ki, dysz i filtra
USUWA – tłuszcz i kamień wodny
PRZEDŁUŻA – żywot­ność zmywarki
SPOSOBY UŻYCIA: 1) BIEŻĄCE CZYSZCZENIE ZMYWARKI razem z naczy­nia­mi: 1 tabletka2) TOTALNA HIGIENA ZMYWARKI bez naczyń: 1 tablet­ka do prze­gród­ki dozu­ją­cej i dru­ga tablet­ka oczysz­cza­cza na dno pustej zmywarki 
 

Ten NOWY oczysz­czacz zmy­war­ki zastę­pu­je poprzed­ni płyn do czysz­cze­nia zmy­war­ki BERTHA w butel­kach jed­no­ra­zo­wych. * Jest jesz­cze bar­dziej eko­lo­gicz­ny ze swo­im skła­dem i opa­ko­wa­niem.* Ma wię­cej warian­tów uży­cia.* Jest dostęp­niej­szy cenowo.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń