Środek do czyszczenia i nabłyszczania płyt ceramicznych i indukcyjnych CERAMICUM

37.90 

SKU: GC0094 Kategoria:

Opis

CERAMICUM 2w1 super­cre­am, super­krem z mikro­gra­nul­ka­mi do szkla­no-cera­micz­nych i induk­cyj­nych płyt, 200 ml.

Dzię­ki swo­jej bar­dzo deli­kat­nej struk­tu­rze i zawar­to­ści mikro­czą­stek nale­ży do tych naj­ła­god­niej­szych kre­mów. Jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czą nie­wiel­kie ilo­ści. Nawet z tak małej daw­ki, po zetknię­ciu z mokrą gąb­ką, utwo­rzy wystar­cza­ją­cą ilość aktyw­nej pia­ny z zawar­to­ścią mikro­czą­ste­czek na grub­sze zanieczyszczenia.
Zwilż gąb­kę do naczyń i na mokrą nałóż krem o wiel­ko­ści mone­ty. I teraz możesz zacząć czysz­cze­nie. Deli­kat­nym rychem okręż­nym  usuń gru­be zanie­czysz­cze­nia lub przy­pa­lo­ne reszt­ki jedzenia.
Na koniec naj­le­piej wypo­le­ro­wać papie­ro­wym ręcz­ni­kiem na wyso­ki połysk. Spe­cjal­ny skład­nik akty­wu­je się pod­czas same­go pole­ro­wa­nia. Roz­grze­je się i utwo­rzy pięk­nie lśnią­ca i poły­sku­ją­cą powierzch­nię na całej pły­cie. Spraw­dzo­ne przez klien­tów. Gwa­ran­to­wa­na satysfakcja.

Super pomysł

Do tego pro­duk­tu przy­go­tuj gąb­kę do mycia naczyń i ręcz­nik papie­ro­wy lub chu­s­tecz­kę. Naj­pierw nanieś tro­chę kre­mu na gąb­kę i wyczyść powierzch­nię pły­ty grzew­czej. Usuń zabru­dze­nia ruchem okręż­nym. Następ­nie pozo­sta­ło­ści kre­mu wypo­le­ruj ręcz­ni­kiem papie­ro­wym. Postę­pu­jąc zgod­nie z tą pro­ce­du­rą, efekt będzie napraw­dę dosko­na­ły. Olśnie­wa­ją­cy połysk.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.Dzięki mniej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych pro­duk­tów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i zużyjesz.
Gene­ro­wa­na jest mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.