BOKSERKIEFEKTEM PUSH-UP

24.29 

SKU: FC98291 Kategoria:

Opis

BOKSERKI Z efek­tem PUSH-UP, wygod­nie ana­to­micz­nie ukształ­to­wa­ne­bok­ser­ki o kom­for­to­wym kro­ju z sze­ro­ką gumą w pasie, z przo­du­for­mo­wa­nie i więk­szy wore­czek dla wygo­dy w pariach intymnych.
 “Pierw­szej jako­ści mate­riał zapew­nia kom­fort przy cało­dzien­nym noszeniu…”
Mate­riał: 95% modal, 5% elastan.
Włók­no moda­lo­we ma dosko­na­łe wła­ści­wo­ści pod­czas nosze­nia–  jest mię­ciut­kie i gład­kie na skó­rze. Modal to natu­ral­ny mate­riał wyko­na­ny z celu­lo­zy dre­na buko­we­go. Nazy­wa­ny jest sztucz­nym jedwabiem.Na cie­le przy­jem­nie się nosi, jest bar­dzo lek­ki, prze­wiew­ny, dodat­ko­wo świet­nie odpro­wa­dza pot.Dlatego nada­je się do pro­duk­cji bie­li­zny. W połą­cze­niu z ela­sta­nem (span­dex, lycra, dorla­stan) bie­li­zna dosko­na­le­trzy­ma kształt i nie roz­cią­ga się.

Kom­fort pod­czas noszenia:

WIĘKSZA TOREBKA DLA WYGODYMIEJSCACH INTYMNYCH
PRZODU „U“ kon­tra­sto­wa lamów­ka – pod­kre­śli przed­nie par­tie intymne
95% MODALU (MATERIAŁ ELASTYCZNYDOBREJ JAKOŚCI)
ANATOMICZNIE UKSZTAŁTOWANE I SZEROKA GUMAPASIE

W roz­mia­rze 1(M), 2(L), 3(XL), 4(XXL).