Parfumia świeczka MY HOME

37.90 

SKU: FC9504 Kategoria:

Opis

 

 

MY HOME
Aktyw­ny piż­mo­wo-drzew­ny zapach z cytru­so­wy­mi tonami

Gło­wa: ber­ga­mot­ka, poma­rań­cza, man­da­ryn­ka, zie­lo­ne liście
Ser­ce: jaśmin, cze­ko­la­da, brzoskwinia
Pod­sta­wa: piż­mo, paczu­la, cedr

PARFUMIA ŚWIECZKA MY HOME, mak­sy­mal­ne wymia­ry świe­cy: 6 x 6 x 6 cm. Waga cał­ko­wi­ta ok. 260 g. Obję­tość won­ne­go wosku ok. 100 ml.

 

 

dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi pre­mium par­fum nie­za­wod­nie wypeł­ni zapa­chem prze­strzeń w Two­im domu.
NASZA WSKAZÓWKA: zapal świecz­kę na 10 – 15 min, a całe pomiesz­cze­nie wypeł­ni się zapachem.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.