Zapach do wnętrz, MY HOME, roztwór wonny z wysoką zawartością kompozycji zapachowych

46.90 

SKU: FC9502 Kategoria:

Opis

CZARNE PATYCZKI DYFUZYJNE:
• wpro­wa­dzi­li­śmy jako pierw­si na rynek cze­ski• płyn­na zdol­ność uwal­nia­nia zapa­chu do pomiesz­cze­nia• rów­no­mier­ne roz­pro­wa­dze­nie porów dla sta­bil­ne­go i spój­ne­go odpa­ro­wy­wa­nia• zdol­ność pochła­nia­nia dużych ilo­ści pły­nu• „gre­en” i natu­ral­ny produkt

 

MY HOME
Aktyw­na piż­mo­wo-drzew­na woń z cytru­so­wy­mi tonami.

Gło­wa: ber­ga­mot­ka, poma­rań­cza, man­da­ryn­ka, zie­lo­ne liście
Ser­ce: jaśmin, cze­ko­la­da, brzoskwinia
Pod­sta­wa: piż­mo, paczu­la, cedr

FC INTÉRIEUR PARFUMS MY HOME o obję­to­ści 80 ml wraz z dyfu­zyj­ny­mi poro­wa­ty­mi patyczkami.To wszyst­ko sta­ran­nie zapa­ko­wa­ne w luk­su­so­we pudeł­ko upominkowe.
Won­ny roz­twór z wyso­ką zawar­to­ścią kom­po­zy­cji zapa­cho­wych w szkla­nym fla­ko­nie, do któ­re­go zanu­rza się patycz­ki dyfu­zyj­ne, uwal­nia­nia­ją­ce zapach do pomieszczenia.

 

dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi pre­mium par­fum nie­za­wod­nie wypeł­ni zapa­chem i przy­jem­nie odświe­ży prze­strze­nie w Two­im domu.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.