4 FUSION szampon odżywiający kolor

10.49 

SKU: FC94621 Kategoria:

Opis

4 FUSION COLOR PROTECT SHAMPOO 400 mlSzam­pon zawie­ra­ją­cy kera­ty­nę, Dpan­te­nol, eks­trak­ty z natu­ral­ne­go jedwa­biu i kom­pleks COLOR PROTECT.SZAMPON DO CODZIENNEGO STOSOWANIA, SKUTECZNE MYJEODŻYWIA WŁOSY.

KOMPLEKS COLOR PROTECT

oży­wia kolor i zwięk­sza połysk far­bo­wa­nych włosów
chro­ni wło­sy i skó­rę dzię­ki natu­ral­ne­mu fil­tro­wi UV
wzmoc­nio­ny skład­ni­kiem SQUALANE, któ­ry ma lep­sze dzia­ła­nie odżyw­cze niż olej arga­no­wy i jojoba

 “Wybierz szam­pon według swo­ich potrzeb i zadbaj o sie­bie jak w pro­fe­sjo­nal­nym salonie.…”
 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.