4 FUSION szampon przeciwłupieżowy

10.49 

SKU: FC92441 Kategoria:

Opis

4 FUSION DANDRUFFCONTROL SHAMPOO 400 mlSzam­pon zawie­ra­ją­cy kera­ty­nę, D‑pantenol, eks­trak­ty z natu­ral­ne­go jedwa­biu i opa­ten­to­wa­ny skład­nik DANDRILYS®

Skład­nik DANDRILYS® jest pro­duk­tem na bazie roślinnej

natu­ral­na alter­na­ty­wa dla piry­tio­nia­nu cynku

redu­ku­je powsta­wa­nie łupieżu

nor­ma­li­zu­je pro­duk­cję sebum

łago­dzi podraż­nie­nia (zaczer­wie­nie­nie, świąd) skó­ry głowy

w kon­se­kwen­cji uła­twia wzrost zdro­wych włosów

DANDRILYS® jest natu­ral­ną alter­na­ty­wą, któ­rą sto­su­je się­za­miast piry­tio­nia­nu cyn­ku (powszech­nie sto­so­wa­ny skład­nik przeciwłupieżowy)…”
Czy wiesz, że 50% popu­la­cji ma pro­blem z łupieżem?Łupież to małe cząst­ki obumar­łej skó­ry gło­wy, któ­re nie­przy­jem­nie swędzą.Ludzka skó­ra odna­wia się w okre­sie oko­ło 4 dni.Źródłem two­rze­nia się łupie­żu są droż­dże z rodza­ju Pity­ro­spo­rum, któ­re szyb­ko roz­mna­ża­ją się i podraż­nia­ją skó­rę głowy.Powodują zaczer­wie­nie­nie i swę­dze­nie skóry.

Super pomysł

Natu­ral­ny pro­dukt DANDRILYS® otrzy­mu­je się z bra­zy­lij­skiej rośli­ny Zizi­pus Joaze­iro (Gło­ży­na).

W Ame­ry­ce Połu­dnio­wej kora i liście tej rośli­ny są sto­so­wa­ne w medy­cy­nie tra­dy­cyj­nej oraz w kosme­tycz­nej pie­lę­gna­cji zębów i wło­sów. Soczy­ste pło­dy nie­któ­rych gatun­ków są wyko­rzy­sty­wa­ne jako owoc zwa­ny jojo­ba. Co cie­ka­we gło­ży­ny pozo­sta­ją zie­lo­ne nawet w dłu­gich okre­sach suszy.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.

Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.