Krem do rąk z gliceryną, RELEASE

2.84 

SKU: FC8808C Kategoria:

Opis

Rele­ase
świe­ży zapach ber­ga­mot­ki i grejp­fru­ta ze zmy­sło­wa nutą zmy­sło­we­go drze­wa sandałowego.

Typ zapa­chu: świe­ży ber­ga­mot­ko­wy, grejp­fru­to­wy, pie­prz­ny, drzewny
Nuta gło­wy: grejp­frut, ber­ga­mot­ka, cytryna
Nuta ser­ca: pieprz, lawen­da, goździk
Nuta bazy: drze­wo cedro­we i san­da­ło­we, paczu­la, piżmo

PERFUMOWANY NAWILŻAJĄCY KREM DO RĄK 75 ml z serii LA COLLECTION PRIVÉE dla kobiet i męż­czyzn do codzien­ne­go użyt­ku! Wystar­czy jedy­nie wybrać swój ulu­bio­ny zapach. 

 

Odżyw­czy i lek­ki krem do rąk jest prze­zna­czo­ny do odświe­że­nia i pie­lę­gna­cji skó­ry dłoni.

Zawie­ra odpo­wied­nią ilość nawil­ża­ją­cej gli­ce­ry­ny. Skó­ra rąk kocha gli­ce­ry­nę. Nie pozo­sta­wia uczu­cia lep­ko­ści, ale dło­nie są cudow­nie gład­kie i mięk­kie. Bar­dzo szyb­ko się wchłania. 

 
 

 

Per­fu­mo­wa­na kom­po­zy­cja jest miłym uroz­ma­ice­niem doświad­cze­nia. Z każ­dym gestem swo­ich rąk poczu­jesz przy­jem­ną sym­fo­nię sub­stan­cji zapa­cho­wych wokół sie­bie. Jesteś tutaj jedy­nie Ty i aro­mat, któ­ry roz­prze­strze­niasz wokół sie­bie każ­dym gestem. Zapach, któ­ry wybie­rzesz. To Twój koncert.

Zawie­ra wita­mi­nę E i wyciąg z Aloe Vera Bar­ba­den­sis. Bez parabenów. 

 
 

 Użytkowanie:

Wystar­czy nanieść jedy­nie tro­chę kre­mu na ręce. Wetrzyj w dło­nie. Czu­jesz? Są mięk­kie i po kil­ka sekun­dach suche. Teraz poczu­jesz tyl­ko pięk­ny zapach. Aomat, któ­ry będziesz roz­prze­strze­niać dalej z każ­dym gestem swo­ich dłoni….

Krem możesz apli­ko­wać na cia­ło i sto­py. Nawil­żysz skó­rę i jed­no­cze­śnie wzmoc­nisz poczu­cie świe­żo­ści won­ną kom­po­zy­cją tego zapa­chu. Krem nakła­daj za każ­dym razem, gdy masz uczu­cie suchej skó­ry. Po myciu naczyń, pra­niu ręcz­nym lub o dowol­nej porze dnia, kie­dy czu­jesz, że jest to potrzebne.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.

Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.