Krem do rąk z gliceryną, NOURISHING

9.90 

SKU: FC8803C Kategoria:

Opis

Nouri­shing
słod­ki kwia­to­wy aro­mat, odprę­ża i relaksuje.

Zapach: kwia­ty, piżmo
Nuta gło­wy: kwiat jabłoni
Nuta ser­ca: róża, kwiat bawełny
Nuta bazy: piżmo

Per­fu­mo­wa­ny krem do rąk z serii LA COLLECTION PRIVÉE 75 ml. Dla męż­czyzn i kobiet do codzien­ne­go użyt­ku! Wybierz swój ulu­bio­ny zapach. 

 

Odżyw­czy krem do pie­lę­gna­cji i nawil­ża­nia skó­ry dłoni.

Zawie­ra gli­ce­ry­nę. Nie pozo­sta­wia tłu­stej powło­ki. Dło­nie są nawil­żo­ne. Szyb­ko się wchłania. 

 
 

 

Doda­tek per­fum spra­wia, że każ­dy ruch ręką przy­wo­łu­je przy­jem­ny zapach.

Zawie­ra eks­trakt z wita­mi­ny E i Aloe Vera Bar­ba­den­sis. Nie zawie­ra parabenów. 

 
 

 Jak używać:

Nałóż nie­wiel­ką ilość kre­mu na dło­niach. Donie sta­ną się mięk­kie po kil­ku chwi­lach. Poczu­jesz pięk­ny zapach, któ­ry będziesz czuć po każ­dym ruchu ręki.

Możesz nakła­dać krem na cia­ło i sto­py.  Spraw by skó­ra pięk­nie pach­nia­ła i była odświe­żo­na. Użyj kre­mu za każ­dym razem gdy poczu­jesz że two­ja skó­ra jest sucha. Po myciu naczyń lub w każ­dym innym momen­cie dnia. 

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia są wyko­na­ne z pier­wiast­ków nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Po zuży­ciu środ­ka wyrzuć opa­ko­wa­nie do pojem­ni­ka zgod­ne­go z sym­bo­la­mi na opakowaniu.
Dzię­ku­je­my że dbasz o śro­do­wi­sko i myślisz o przy­szłych pokoleniach.

 
 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w České Skalici.

Od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w roz­wo­ju i pro­duk­cji dro­ge­rii i kosmetyków.