Woda perfumowana (EDP) CALMING

77.15 

SKU: FC8802E Kategoria:

Opis

 

Cal­ming
uspo­ka­ja­ją­cy, słod­ki zapach dosko­na­le kom­po­nu­je się z urze­ka­ją­cą wani­lią. Dopeł­nia­ją go nie­sa­mo­wi­te nuty owo­co­we i piżmo.

typ zapa­chu: more­lo­wy, owo­co­wy, słodki.
nuta gło­wy: poma­rań­cza, ananas.
nuta ser­ca: morela.
nuta bazy: piż­mo, wanilia. 

  EAU DE PARFUM 100 ml, EDP o wyso­kiej zawar­to­ści per­fum z serii LA COLLECTION PRIVÉE.

 

 

Wystar­czy tyl­ko spry­skać dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Od razu poczu­jesz pięk­ny zapach. Zapach, któ­ry będzie roz­ta­czał się wokół Ciebie…

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń

 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.