Antyperspirant spray na bazie ałunu, CALMING

25.93 

SKU: FC8802A Kategoria:

Opis

 

Cal­ming
urze­ka­ją­cy słod­ki zapach, połą­cze­nie wani­lii, piż­ma z nuta­mi owocowymi.

zapach: more­la, owoce
nuta gło­wy: poma­rań­cza, ananas.
nuta ser­ca: morela
nuta bazy: piż­mo, wanilia. 

 
ANTYPERSPIRANT spray 200 ml na bazie mine­ra­łów z kolek­cji LA COLLECTION PRIVÉE
 

 

Ałun jest natu­ral­nie anty­bak­te­ryj­ny, deli­kat­nie zamy­ka pory i nie­za­wod­nie redu­ku­je nad­mier­ną potli­wość, nie podraż­nia skó­ry. Dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie, sku­tecz­nie eli­mi­nu­je namna­ża­nie się bak­te­rii pod pacha­mi co osta­tecz­nie redu­ku­je przy­kry zapach.

 

 

Anty­per­spi­rant z serii LaCol­lec­tion pri­vée nada­je się zarów­no do męskiej i kobie­cej pie­lę­gna­cji. Śro­dek nie posia­da w skła­dzie żad­nych barw­ni­ków, nie pozo­sta­wia bia­łych śla­dów na ubra­niach. Nie zawie­ra kon­ser­wan­tów. Nasze pro­dukt nie jest testo­wa­ny na zwie­rzę­tach. Możesz sto­so­wać go na całym cie­le i sto­pach. Doce­nisz jego zale­ty przez cały rok. Spraw­dzi się pod­czas podróży. 

 

 

Wiel­kość czą­stecz­ki mine­ra­łu jest na tyle duża że nie pozwa­la prze­do­stać się czą­stecz­ką potu na powierzch­nię skó­ry. To naj­sku­tecz­niej­sza i naj­bez­piecz­niej­sza alter­na­ty­wa dla dezodorantów.

 

Super pomysł

Gdy nasi spe­cja­li­ści szu­ka­li inno­wa­cyj­nych skład­ni­ków do anty­per­spran­tu zaczę­li poszu­ki­wa­nia w prze­szło­ści. Zamiast che­micz­nych środ­ków hamu­ją­cych poce­nie, zna­leź­li­śmy natu­ral­ny ałun. Gdy bada­li­śmy jego wła­ści­wo­ści doszli­śmy do wnio­sku że to naj­lep­sza droga.

Ałun jest od tysiąc­le­ci sto­so­wa­nym mine­ra­łem. Sta­ro­żyt­ni Egip­cja­nie zna­li jego wła­ści­wo­ści i sto­so­wa­li go 2000 lat p. n. e. ze wzglę­du na wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze i anty­sep­tycz­ne. Natu­ral­ny ałun jest czy­stym mine­ra­łem o dzia­ła­niu ścią­ga­ją­cym i antybakteryjnym.

Spo­sób użycia:Spryskaj czy­stą i suchą skó­rę w miej­scach w któ­rych się pocisz. Możesz go sto­so­wać do pie­lę­gna­cji stóp. Odcze­kaj kil­ka sekund by ciecz odpa­ro­wa­ła. Gotowe.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.