Woda perfumowana (EDP) RELAXATION

75.90 

SKU: FC8801E Kategoria:

Opis

 

Rela­xa­tion
pozwól sobie na relaks i odpo­czy­nek po cięż­kim dniu. Koją­ca kom­po­zy­cja lawen­dy, nero­li i jaśmi­nu poma­ga odprę­żyć cia­ło i umysł.

typ zapa­chu: relak­sa­cyj­ny, odprę­ża­ją­cy, lawen­do­wy, piżmowy.
nuta gło­wy: lawen­da, ole­jek nero­li, jaśmin.
nuta ser­ca: kar­da­mon, róża.
nuta bazy: piż­mo, bursztyn.

  EAU DE PARFUM 100 ml, EDP o wyso­kiej zawar­to­ści per­fum z serii LA COLLECTION PRIVÉE.

 

 

Wystar­czy tyl­ko spry­skać dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Od razu poczu­jesz pięk­ny zapach. Zapach, któ­ry będzie roz­ta­czał się wokół Ciebie…

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń

 

 

 Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.