Naturalne mydło glicerynowe, CARESSE + GRATIS PODRÓŻNA MYDELICZNIKA

18.90 

SKU: FC8797M Kategoria:

Opis

 

Cares­se
pozwól się roz­pie­ścić deli­kat­ny­mi tona­mi drew­na z egzo­tycz­nych zie­mi, któ­re są dopeł­nio­ne zapa­chem goź­dzi­ków i pelar­go­nii. To wszyst­ko wzmoc­nio­ne piżmem.

typ zapa­chu: drzew­ny, korzenny.
nuta gło­wy: goździk.
nuta ser­ca: pelargonia.
nuta bazy: piż­mo, drze­wo cedro­we i sandałowe.

Natu­ral­ne mydło gli­ce­ry­no­we 90 g z olej­kiem mig­da­ło­wym i wyso­ką zawar­to­ścią per­fum z serii LA COLLECTION PRIVÉE.Wymiary mydła: 6,3 x 6,3 x 2,3 cm, 90 g.

 

Zmięk­cza suchą skórę

Ma wyjąt­ko­wą zdol­ność do zwięk­sza­nia nawil­że­nia skó­ry. Jeśli masz suchą skó­rę, gli­ce­ry­na doda nawil­że­nia w głęb­szych war­stwach skó­ry. Regu­lar­ne mycie mydłem gli­ce­ry­no­wym eli­mi­nu­je syn­drom suchej skóry.
Odpo­wied­nie dla skó­ry wraż­li­wej. Ole­ista i tłu­sta baza mydła ma rów­nież dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, dzię­ki cze­mu popra­wia wygląd skó­ry i przy­ra­ca ją do normy.

Zwal­cza stan zapal­ny skóry

Mydło gli­ce­ry­no­we nada­je się rów­nież dla osób zma­ga­ją­cych się z nie­któ­ry­mi cho­ro­ba­mi skó­ry. To mydło nie wysu­sza skó­ry, prze­ciw­nie sil­nie nawil­ża i dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie. Jeśli zma­gasz się z łusz­czy­cą, egze­mą, trą­dzi­kiem różo­wa­tym i inny­mi pro­ble­ma­mi skór­ny­mi, mydło gli­ce­ry­no­we jest naj­lep­szym wybo­rem, aby zła­go­dzić te objawy

Przy­czy­nia się do lecze­nia trądziku

W lecze­niu trą­dzi­ku na twa­rzy i ple­cach wystar­czy Ci wyso­kiej jako­ści gli­ce­ry­no­we mydło, któ­rym myj twarz lub ple­cy rano i wie­czo­rem. Mydło gli­ce­ry­no­we ma wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne i głę­bo­ko oczysz­cza­ją­ce, któ­re zmniej­sza­ją infek­cje i zaczerwienienia.
Wojow­nik prze­ciw zmarszcz­kom. Dzię­ki okre­ślo­nym wła­ści­wo­ściom anty­ok­sy­da­cyj­nym to mydło zmniej­sza ozna­ki sta­rze­nia, mini­ma­li­zu­jąc zmarszcz­ki i sty­mu­lu­jąc krą­że­nie krwi.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.

 

 Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.