Krem do ciała z olejkiem migdałowym RESTART

15.37 

SKU: FC8795B Kategoria:

Opis

 

Restart
bądź pełen ener­gii i świe­żo­ści każ­de­go dnia. Zapach cystru­sów i chło­dzą­cej mię­ty odświe­ży i zre­star­tu­je Twój organizm.

Typ zapa­chu: cytru­so­wy, limon­ko­wy, miętowy.
Nuta gło­wy: limon­ka, cytry­na, mię­ta pie­przo­wa, lód.
Nuta ser­ca: man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, mię­ta kędzierzawa.
Nuta bazy: szczyp­ta wanilii.

KREM DO CIAŁA 200 ml z olej­kiem mig­da­ło­wym, D‑panthenolem i skład­ni­kiem SQUALANE, z serii LA COLLECTION PRIVÉE dla kobiet i męż­czyzn do cie­dzien­ne­go sto­so­wa­nia! Wystar­czy wybrać swój ulu­bio­ny zapach.
 

Zmięk­cza i nawad­nia skó­rę. Ma nie­zwy­kłą zdol­ność do zwięk­sza­nia i utrzy­my­wa­nia odpo­wied­nie­go nawil­że­nia skó­ry całe­go ciała.
Zawie­ra ole­jek mig­da­ło­wy, któ­ry ma korzyst­ny wpływ na suchą, wraż­li­wą skó­rę, D‑panthenol i skład­nik nawil­ża­ją­cy SQUALANE z kli­nicz­nie udo­wod­nio­nym efek­tem reduk­cji zmarszczek.
Nie pozo­sta­wia uczu­cia lep­ko­ści. Bar­dzo szyb­ko się wchła­nia, a skó­ra po uży­ciu jest gład­ka i mięk­ka w dotyku.

 
 

Ole­jek migdałowy

Ole­jek mig­da­ło­wy jest bar­dzo przy­ja­zny dla ludz­kiej skó­ry. Zna­lazł swo­je zasto­so­wa­nie wła­śnie w kosme­ty­kach. Korzyst­nie wpły­wa na suchą, wraż­li­wą skó­rę. Jak rów­nież na skó­rę z ten­den­cją do swę­dze­nia lub zaczerwienienia.
Dobrze się wchła­nia i nie pozo­sta­wia uczu­cia tłu­sto­ści. Nie powo­du­je reak­cji alergicznych.

 
 

SQUALANE®

To głę­bo­ko nawil­ża­ją­cy skład­nik o udo­wod­nio­nych kli­nicz­nie efek­tach reduk­cji zmarszczek.
Zapew­nia inten­syw­ną pie­lę­gna­cję skó­ry w każ­dym wie­ku, a dzię­ki deli­kat­nej kon­sy­sten­cji jest bar­dzo łatwo i szyb­ko wchła­nia­ny przez skó­rę oraz nie pozo­sta­wia uczu­cia tłustości.
Dzia­ła jak prze­ciw­u­tle­niacz, pozo­sta­wia skó­rę mięk­ką, ela­stycz­ną i chro­nio­ną przed nie­ko­rzyst­ny­mi działaniami.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.