Woda perfumowana (EDP) ENERGY

94.90 

SKU: FC8794E Kategoria:

Opis

 

Ener­gy
limon­ka i man­da­ryn­ka doda­ją ener­gii. Siła i zapach cytru­sów pobu­dza zmy­sły i daje ener­gie na nowy dzień.

zapach: orzeź­wia­ją­cy, cytru­so­wy, ziołowy
nuta gło­wy: limon­ka, ber­ga­mot­ka, mandarynka
nuta ser­ca: anyż, gera­nium, róża
nuta bazy: cedr, ambra, kadzidło

 EAU DE PARFUM 100 ml, EDP o wyso­kiej zawar­to­ści per­fum z serii LA COLLECTION PRIVÉE.

 

 

Wystar­czy tyl­ko spry­skać dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Od razu poczu­jesz pięk­ny zapach. Zapach, któ­ry będzie roz­ta­czał się wokół Ciebie…

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń

 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.