CANNABIUM żel pod prysznic, z olejem konopnym

19.75 

SKU: FC8792W Kategoria:

Opis

CANNABIUM gene­tics sen­si­ti­ve żel pod prysz­nic z olej­kiem z kono­pi 250 ml.

Dzia­ła koją­co na skó­rę. Dosko­na­le nawil­ża i pielęgnuje. 
Pia­na koi skó­rę i deli­kat­nie myje. Poczu­jesz róż­ni­cę w porów­na­niu do kla­sycz­nych żeli pod prysznic.
Po nało­że­niu na skó­rę od razu poczu­jesz deli­kat­ną pielęgnację.Dokładnie z tego powo­du doda­li­śmy ole­jek z kono­pi do nasze­go żelu pod prysz­nic. Nie jest to zwy­kły ole­jek, dosko­na­le nawil­ża i zmięk­cza skó­rę. Nie musisz oba­wiać się tłu­stą war­stwą na skó­rze jaką pozo­sta­wia­ją inne olej­ki. Po spłu­ka­niu skó­ra pozo­sta­je mięk­ka i jedwa­bi­sta w dotyku.

 

Nada­je się dla skó­ry wrażliwej
Ole­ista struk­tu­ra żelu dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, dzię­ki cze­mu ide­al­nie nada­je się do skó­ry wraż­li­wej. Nie zawie­ra para­be­nów. Jakość porów­ny­wal­na z kosme­ty­ka­mi aptecznymi.

 

Olej z kono­pi indyjskich

Opra­co­wu­jąc nową linię kosme­ty­ków CANNABIUM gen­te­tics sen­si­ti­ve posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ole­jek z kono­pi indyjskich. 

Ole­jek z kono­pi zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę. Poma­ga w dole­gli­wo­ściach takich jak: egze­ma, łusz­czy­ca, trą­dzik, łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry, łupież itd.

Spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się sko­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zba­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min, kana­bo­idów i innych natu­ral­nych sub­stan­cji. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, rege­ne­ra­cyj­ne i przeciwbakteryjne. 

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.