CANNABIUM naturalne kremowe mydło, z olejem konopnym

15.37 

SKU: FC8792M Kategoria:

Opis

CANNABIUM deli­kat­ne natu­ral­ne mydło w kre­mie, zio­ło­we z olej­kiem z kono­pi, 90 g.

Dzia­ła koją­co na skó­rę. Dosko­na­le nawil­ża i pie­lę­gnu­je.     Pia­na koi skó­rę i deli­kat­nie myje. Poczu­jesz róż­ni­cę w porów­na­niu do kla­sycz­nych żeli pod prysznic.
Nada­je się dla skó­ry wraż­li­we­jO­le­ista i tłu­sta struk­tu­ra ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, dzię­ki temu nada­je się rów­nież dla skó­ry wraż­li­wej. Nie zawie­ra para­be­nów. Jakość porów­ny­wal­na z kosme­ty­ka­mi z apteki.

 

Łago­dzi stan zapal­ny i poma­ga w lecze­niu trądziku.
Kre­mo­we mydło z olej­kiem z kono­pi, nada­je się dla osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi. Koi nawil­ża i dzia­ła prze­ciw zapal­nie. Poma­ga w lecze­niu trą­dzi­ku na twa­rzy i ple­cach, możesz myć nim twarz rano i wie­czo­rem. Mydło ma wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne i głę­bo­ko oczysz­cza­ją­ce, któ­re zmniej­sza­ją zaczer­wie­nie­nie i czę­stość wystę­po­wa­nia infekcji. 

 

  Olej z kono­pi indyjskich

Opra­co­wu­jąc nową linię kosme­ty­ków CANNABIUM gene­tics sen­si­ti­ve posta­no­wi­li­śmy wyko­rzy­stać ole­jek z kono­pi indyjskich.

Ole­jek z kono­pi zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę. Poma­ga w dole­gli­wo­ściach takich jak egze­ma, łusz­czy­ca, trą­dzik, łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry, łupież itd.

Spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia się sko­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zba­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min, kana­bo­idów i innych natu­ral­nych sub­stan­cji. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, rege­ne­ra­cyj­ne i przeciwbakteryjne. 

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.