NECTARIUM żel po prysznic, z olejem brzoskwiniowym

15.37 

SKU: FC8467W Kategoria:

Opis

NECTARIUM gene­tics sen­si­ti­ve żel pod prysz­nic z ole­jem z pestek brzo­skwi­nii, 250 ml.
 

Dzia­ła koją­co na suchą skó­rę. Ma nie­zwy­kłą zdol­ność do zwięk­sza­nia nawil­że­nia skó­ry. Łagod­na pian­ka ukoi skó­rę i deli­kat­nie ją zmy­je. Pod­czas mycia poczu­jesz róż­ni­cę w porów­na­niu do kla­sycz­nych żeli pod prysznic.
Po nało­że­niu na skó­rę odczu­wa się deli­kat­ną pielęgnację.To za spra­wą zawar­te­go w żelu, roz­pusz­czal­ne­go w wodzie ole­ju brzo­skwi­nio­we­go, z wyso­ką zawar­to­ścią wita­mi­ny A, E i kwa­sów tłusz­czo­wych, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać odży­wie­nie skóry.
Nie jest to zwy­kły olej, ale jest tak sfor­mu­ło­wa­ny, by zmięk­czać, nie powo­du­jąc uczu­cia dys­kom­for­tu dla skó­ry. Nie musisz więc mar­twić się uczu­ciem tłu­sto­ści. Wręcz prze­ciw­nie. Po spłu­ka­niu wodą, skó­ra pozo­sta­nie nawil­żo­na, ale pięk­nie gład­ka i mięk­ka w doty­ku. Dodat­ko­wo wzbo­ga­co­ny o gli­ce­ry­nę, któ­ra utrzy­mu­je skó­rę gład­ką, sprę­ży­stą i ela­stycz­ną. Pozna­cie róż­ni­cę już po pierw­szym użyciu.

 
 

 
 

Odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­we­jO­le­ista i tłu­sta baza tego żelu ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, dzię­ki cze­mu nada­je się rów­nież do skó­ry wraż­li­wej. Przy­no­si jej uko­je­nie. Nie zawie­ra para­be­nów. Jakość porów­ny­wal­na do pro­duk­tów z apteki..

 
 

Olej brzo­skwi­nio­wy

Pod­czas opra­co­wy­wa­nia nowej linii kosme­ty­ków NECTARIUM gene­tics sen­si­ti­ve sku­pi­li­śmy się na sto­so­wa­niu ole­ju z pestek brzo­skwi­ni. Ole­jek brzo­skwi­nio­wy zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę i popra­wia nawil­że­nie suchej skóry.
Spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zbi­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min i innych natu­ral­nych sub­stan­cji, któ­re są szcze­gól­nie cenio­ne dzię­ki wła­ści­wo­ściom zmięk­cza­ją­cym i nawilżającym.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.