NECTARIUM krem do ciała z nukleotydami

19.75 

SKU: FC8467B Kategoria:

Opis

NECTARIUM gene­tics sen­si­ti­ve krem do cia­ła z olej­kiem z pestek brzo­skwi­nii. BODY CREAM WITH OIL, 200 ml 
 

 

Dzia­ła koją­co na suchą skó­rę. Ma nie­zwy­kłą zdol­ność do zwięk­sza­nia i utrzy­my­wa­nia odpo­wied­nie­go naj­wil­że­nia skóry.
Zawie­ra uni­kal­ny skład­nik GP4G SP ™ – ochron­ne nukle­oty­dy wod­ne z plank­to­nu, któ­re poma­ga­ją skó­rze lepiej znieść nega­tyw­ne skut­ki śro­do­wi­ska. Zapo­bie­ga i chro­ni przed stre­sem oksy­da­cyj­nym skó­ry. Kolej­nym dzia­ła­niem jest roz­ja­śnie­nie skó­ry. Efek­ty te zosta­ły potwier­dzo­ne w bada­niu dermatologicznym. 

 

 
 
1) Reduk­cja plam pig­men­to­wych zwią­za­nych z wiekiem

Bada­nia wyka­za­ły, że regu­lar­ne sto­so­wa­nie kre­mu na dzień powo­du­je, już po 42 dniach testo­wa­nia, widocz­ną reduk­cję plam pigmentowych. 
W porów­na­niu do kre­mu pla­ce­bo * uży­cie kom­po­nen­tu GP4G SP ™ wyka­za­ło o 95% zwięk­szo­ną reduk­cję plam pigmentowych.
Poło­wa bada­nych sto­so­wa­ła krem ​​pla­ce­bo (krem bez GP4G SP™), a dru­ga poło­wa testo­wa­ła krem ​​GP4G SP™.

Oczy­wi­ste jest, że sto­so­wa­nie kre­mu nie usu­nie cał­ko­wi­cie plam pig­men­to­wych, ale przy regu­lar­nym i dłu­go­trwa­łym sto­so­wa­niu zaob­ser­wo­wać moż­na widocz­ną reduk­cję plam spo­wo­do­wa­nych starzeniem.
 
 

Reduk­cja zmarszczek

Bada­nie wyka­za­ło, że regu­lar­ne codzien­ne sto­so­wa­nie kre­mu powo­du­je widocz­ną reduk­cję zmarsz­czek już po 28 dniach codzien­ne­go stosowania.
W porów­na­niu z testo­wa­nym kre­mem pla­ce­bo * (tj. kre­mem bez GP4G SP ™), udo­wod­nio­no, że krem ​​zawie­ra­ją­cy GP4G SP ™ w nastę­pu­ją­cych testach wykazał:a) + 159% lep­sze wyni­ki przy zmniej­sze­niu śred­niej głę­bo­ko­ści zmarsz­czek     b) + 90% lep­sze wyni­ki w reduk­cji śred­niej dłu­go­ści zmarszczek.

Testy były prze­pro­wa­dzo­ne na 39 ochot­ni­kach (w wie­ku od 30 do 65). Śred­ni wiek 42 lata ± 9 Bada­nie: Śle­pa pró­ba ** kre­mu z zawar­to­ścią GP 4G SP ​​kon­tra pla­ce­bo bez GP4G SP ™ * Krem pla­ce­bo to powszech­na kre­mo­wa baza bez zawar­to­ści testo­wa­ne­go skład­ni­ka aktyw­ne­go GP4G SP™. Krem pla­ce­bo słu­ży do porów­na­nia i pomia­ru wyni­ków kre­mu z doda­nym skład­ni­kiem aktyw­ny GP4G SP™.** W przy­pad­ku „śle­pej pró­by” testu­ją­cy nie wie czy uży­wa kre­mu ze skład­ni­kiem ​​aktyw­nym, czy placebo.
 

 
 
Odpo­wied­ni dla skó­ry wrażliwej
Krem do cia­ła zawie­ra­ją­cy olej z pestek brzo­skwi­nii nada­je się rów­nież dla skó­ry wraż­li­wej. Przy­nie­sie jej uko­je­nie. Nie zawie­ra para­be­nów. Jakość kre­mu jest porów­ny­wal­na z jako­ścią apteki.
Spe­cjal­ny, roz­pusz­czal­ny w wodzie, olej brzo­skwi­nio­wy o wyso­kiej zawar­to­ści wita­mi­ny A, E i kwa­sów tłusz­czo­wych dla mak­sy­mal­ne­go odży­wie­nia skóry.

 
 

Olej brzo­skwi­nio­wy

Pod­czas opra­co­wy­wa­nia nowej linii kosme­ty­ków NECTARIUM gene­tics sen­si­ti­ve sku­pi­li­śmy się na sto­so­wa­niu ole­ju z pestek brzo­skwi­ni. Ole­jek brzo­skwi­nio­wy zna­ny jest z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia na skó­rę i popra­wia nawil­że­nie suchej skóry.
Spo­wal­nia pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, nawil­ża ją i zmięk­cza. Dzię­ki zbi­lan­so­wa­nej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, wita­min i innych natu­ral­nych sub­stan­cji, któ­re są szcze­gól­nie cenio­ne dzię­ki wła­ści­wo­ściom zmięk­cza­ją­cym i nawilżającym.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 Wypro­du­ko­wa­no w Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.