GOBELINO poszewka na poduszkę

37.90 

SKU: FC81193 Kategoria:

Opis

• z wyso­ko­gra­ma­tu­ro­we­go TKANEGO żakar­du = nie cho­dzi o tani nadruk, któ­ry sprał­by się po 2–3 pra­niach• każ­dy motyw łączy róż­ne tech­ni­ki arty­stycz­ne (malar­stwo, rysu­nek, kolaż…)- uzy­ska­ny efekt jest zawsze dosko­na­ły i sta­nie się ozdo­bą wnę­trza• cała poszew­ka jest obszy­ta OZDOBNĄ sznur­ko­wą LAMÓWKĄ• obu­stron­ny motyw na poszew­kach • wypeł­nie­nie podusz­ki moż­na zamó­wić osob­no o kodzie DA0682.Zapinana na „ukry­ty” suwak, 65% PES, 35% baweł­na, 45 x 45 cm.
Znaj­dą swo­je miej­sce na kom­ple­cie wypo­czyn­ko­wych, fote­lu, krze­śle, komo­dzie lub łóżku.