1+1 PryszczEX 2w1 urządzenie do usuwania trądziku i zaskórników

10.90 

SKU: FC8003 Kategoria:

Opis

Dłu­gość: 12,5 cm.
HIGIENICZNE, ŁAGODNESKUTECZNE OCZYSZCZANIE CERY
Dzia­ła na zasa­dzie ciśnio­we­go wypy­cha­nia z zanie­czysz­czo­nych miejsc.
Jak uzy­skać naj­lep­sze rezultaty:Przed każ­dym uży­ciem ste­ry­li­zuj urzą­dze­nie pro­duk­tem zawie­ra­ją­cym alkohol.Używaj po gorą­cym prysz­ni­cu lub roz­grza­niu twa­rzy, zapew­ni to otwar­cie porów skó­ry. Umieść wyprysk na środ­ku otwo­ru i dociśnij.
Ręko­jeść z wykoń­cze­niem anty­po­śli­zgo­wym dla łatwej obłu­gi, ma dwa końce:A. OCZKO – nada­je się do trą­dzi­ku (bia­łe wypry­ski, zapcha­ne pory). Zasto­so­wa­nie według wła­sne­go doświad­cze­nia- nie­któ­rym bar­dziej odpo­wia­da jed­na koń­ców­ka, innym druga.B. PĘTELKA – nada­je się do zaskór­ni­ków (wypy­cha­nie na powierzch­nię skó­ry nie powo­du­je sinia­ków i jest łagod­niej­sze dla zanie­czysz­czo­nej cery).