Płaska szczotka do włosów, wentylowana

14.90 

SKU: FC78466 Kategoria:

Opis

Pro­fe­sjo­nal­na szczot­ka wen­ty­lo­wa­na, umoż­li­wia lep­szą cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas susze­nia wło­sów. Nada­je się rów­nież do codzien­nej sty­li­za­cji. Wło­sie z zaokrą­glo­ny­mi koń­ców­ka­mi­de­li­kat­nie masu­je i sty­mu­lu­je krą­że­nie krwi w skó­rze gło­wy. Wło­sy wyglą­da­ją na błysz­czą­cei są ela­stycz­ne. Do codzien­nej sty­li­za­cji wło­sów. Każ­da szczot­ka ma w uchwy­cie otwór do zawieszenia.
Nie­za­leż­nie od tego, czy uży­wasz grze­bie­nia, czy szczot­ki, efekt Cię zadowoli.Stworzysz i ukształ­tu­jesz fry­zu­rę jak w salonie.