Profesjonalna okrągła szczotka do włosów

14.90 

SKU: FC78462 Kategoria:

Opis

Pro­fe­sjo­nal­na szczot­ka do kształ­to­wa­nia mniej­szych fal, z wło­siem i otwo­ra­mi, któ­re umoż­li­wia­ją lep­szą cyr­ku­la­cję powie­trza pod­czas susze­nia wło­sów. Nada­je się rów­nież do codzien­nej sty­li­za­cji wło­sów. Każ­da szczot­ka ma w uchwy­cie otwór do zawieszenia.
Nie­za­leż­nie od tego, czy uży­wasz grze­bie­nia, czy szczot­ki, efekt Cię zadowoli.Stworzysz i ukształ­tu­jesz fry­zu­rę jak w salonie.