YVETTE top, z rękawkami, żółty

12.90 

SKU: FC75935 Kategoria:

Opis

Ele­ganc­ki top z ręka­wa­mi w kolo­rze mię­to­wym , bez szwów, ela­stycz­ny i wygod­ny krój.
Uni­wer­sal­ny roz­miar (odpo­wied­nik XS, S, M, L), dłu­gość oko­ło 48 cm.
Mate­riał: 92% nylon, 8% Spandex®
szyb­ko­sch­ną­cy. Ze wzglę­du na obec­ność Span­de­xu® pod­czas pra­nia, zacho­wu­je swój kształt jest przy tym bar­dzo ela­stycz­ny. Wygod­ny w warun­kach, w któ­rych jeste­śmy nara­że­ni na poce­nie , a tak­że gdy potrzeb­na jest ochro­na przed zimnem.