VIRGINIE różowa, top/podkoszulek

14.90 

SKU: FC75923 Kategoria:

Opis

Funk­cjo­nal­na sty­lo­wa koszul­ka / top z koron­ką na górze, bez szwu, ela­stycz­nej i wygod­nej konstrukcji.Rozmiar uni­wer­sal­ny (odpo­wia­da XS, S, M, L), dłu­gość 60 cm.
Mate­riał: 92% nylon, 8% Spandex®.
Pod­sta­wo­wa war­stwa funk­cjo­nal­na trzy­ma pot z dala od skó­ry i szyb­ko schnie. Dzię­ki Span­de­xu®  jest ela­stycz­na i zacho­wu­je swój kształt. Dzię­ki wyso­kiej ela­stycz­no­ści pasu­je do każ­de­go kro­ju. Wygod­ne w warun­kach, w któ­rych czło­wiek sie poci, a tak­że potrze­bu­je ochro­ne przed zimą.