AFTER SHAVE genetics sensitive balsam po goleniu, dla kobiet

24.29 

SKU: FC60091 Kategoria:

Opis

AFTER SHAVE gene­tics sen­si­ti­ve, bal­sam po gole­niu, for women / dla kobiet, 150 ml.
 

 

2 x wyż­sza zawar­tość aloesu;
nie zawie­ra parabenów;
zawie­ra D‑Panthenol, któ­ry nawil­ża i odży­wia, a Aloe vera ma wła­ści­wo­ści łagodzące.
poma­ga utrzy­mać barie­rę ochron­ną skó­ry. Skó­ra będzie bar­dziej odpor­na na mecha­nicz­ne podraż­nie­nia po gole­niu i inne wpły­wy śro­do­wi­ska zewnętrznego.

 
 

Super pomysł

Zawie­ra opa­ten­to­wa­ną mie­szan­kę natu­ral­nych eks­trak­tów Phrag­mi­tes Khark i Poria Cocos, któ­re są sto­so­wa­ne głów­nie w medy­cy­nie chińskiej.
O przy­jem­nym kwia­to­wym zapa­chu z tona­mi na zie­lo­nej pod­sta­wie dla przy­jem­ne­go uczu­cia po goleniu.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­noW Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów  z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.