400 ml ręczny zaparzacz/dzbanek POUR-OVER

94.90 

Opis

Meto­da pour-over umoż­li­wia pro­ste przy­go­to­wa­nie­op­ty­mal­nej kawy parzo­nej i świet­nie pod­kre­śla jej aro­mat oraz smak.

400 ml RĘCZNY ZAPARZACZ/DZBANEK

do przy­go­to­wa­nia pysz­nej kawy parzonej
z boro­krze­mo­we­go szkła 
per­ma­nent­ny filtr ze sta­li nie­rdzew­nej, nie jest wyma­ga­ny filtr papie­ro­wy = OSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE!

 Śred­ni­ca 10 cm, wyso­kość 15 cm (filtr śred­ni­ca 10 cm x wys. 6 cm).

Kawa jest parzo­na i ser­wo­wa­na bez­po­śred­nio w dzbanku

 

gorą­cą wodę powo­li i rów­no­mier­nie prze­le­wasz przez mie­lo­ną kawę

 

Instruk­cja użytkowania:
1. Per­ma­nent­ny filtr włóż do szkla­ne­go dzba­nusz­ka. 2. Napeł­nij filtr świe­żą kawą mie­lo­ną (ide­al­nie zmie­lo­ną na śred­nio gru­bo). Na każ­dą fili­żan­kę (ok. 1,25 dl) policz czu­ba­tą łyżecz­kę kawy mie­lo­nej, oczy­wi­ście zale­ży to od Two­je­go sma­ku! 3. Zmie­lo­ną kawę zwilż okręż­ny­mi rucha­mi gorą­cą (nie wrzą­cą) wodą i pozwól się krót­ko zapa­rzyć. 4. Potem pozwól pozo­sta­łej wodzie prze­pły­nąć przez filtr. 5. Następ­nie po pro­stu wyj­mij filtr i ciesz się fili­żan­ką wyśmie­ni­tej kawy.