340 ml dwuścienny szklany termo kubek BOROSIL KELIMERO®

46.90 

SKU: FC31001 Kategoria:

Opis

340 ml szkla­ny DWUŚCIENNY ter­mo kubek BOROSIL KELIMERO® z wytrzy­ma­łe­go, dwu­ścien­ne­go szkła boro­krze­mo­we­go z sili­ko­no­wą pokryw­ką i pod­sta­wą. BPA free. Śred­ni­ca 9 cm, wyso­kość 15 cm.

DOSKONAŁA PRZYJEMNOŚĆ Z PYSZNEJ KAWYZIMNEGO DRINKA

Pojem­ność 340 ml

wyko­rzy­stasz na CIEPŁE I ZIMNE napoje!
podwój­na ścian­ka utrzy­ma ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rę przez dłu­gi czas
dzię­ki wła­ści­wo­ściom ter­mo­izo­la­cyj­nym dwu­ścien­ne­go dmu­cha­ne­go szkła zewnętrz­na war­stwa szklan­ki pozo­sta­je chłod­na, więc się nie oparzysz!
nada­je się do zmy­war­ki, mikro­fa­lów­ki, lodówki
wyko­rzy­stasz go w podró­żach samo­cho­dem do pra­cy i do szkoły
na kawę, her­ba­tę, sok, smo­othie lub świe­żą domo­wą lemo­nia­dę ze sobą

Lubisz aro­ma­tycz­ną kawę, łagod­ną her­ba­tę, smo­othie lub np. świe­żą domo­wą lemo­nia­dę na wynos?

 

Naj­więk­si gadże­cia­rze noszą wła­sny kubek
Chęt­nie bie­rzesz kawę na wynos?
PRZYNIEŚ SWÓJ WŁASNY KUBEK = zamiast jed­no­ra­zo­wych plastikowych!