300 ml KARAFKA na olej/ocet/dressing, ze szkła borokrzemowego

56.90 

SKU: FC30961 Kategoria:

Opis

300 ml karaf­ka na olej/ocet ze szkła boro­krze­mo­we­go z prak­tycz­nym sili­ko­no­wym kor­kiem z zamy­ka­ną dyszą ze sta­li nie­rdzew­nej do wygod­ne­go dozowania.Wymiary: pojem­ność 300 ml, śred­ni­ca 9 cm, wyso­kość 14 cm (z wiecz­kiem 17 cm).

Odpo­wied­nia do zim­nych i cie­płych płynów!

DOZOWANIEPRZECHOWYWANIE

Zastą­pi nie­este­tycz­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia ze skle­pu oraz pomo­że przy goto­wa­niu i serwowaniu
Moż­na wyko­rzy­stać też jako sha­ker do łatwe­go przy­rzą­dza­nia i prze­cho­wy­wa­nia domo­wych dres­sin­gów.… Do naczy­nia łatwo nale­jesz skład­ni­ki, dobrze wstrzą­śniesz i możesz serwować!
Odpor­ne szkło borokrzemowe
Szczel­nie przy­le­ga­ją­ca zatycz­ka z sili­ko­nu zacho­wa aro­mat oraz smak
Nie­rdzew­na dysza do nale­wa­nia umoż­li­wi pre­cy­zyj­ne dozo­wa­nia bez kapania!
Naczy­nia moż­na sto­so­wać w lodów­ce a bez zakręt­ki rów­nież w kuchen­ce mikrofalowej

Świet­ny pomoc­nik i doda­tek do Two­jej jadalni!