Podróżny kuferek na przybory toaletowe FC TRAVELLER ORGANIZER

37.90 

SKU: FC28465 Kategoria:

Opis

Podróż­ny kufe­rek na przy­bo­ry toa­le­to­we, z prak­tycz­nym uchwy­tem do przenoszenia,po otwar­ciu wewnątrz haczyk do ewen­tu­al­ne­go zawie­sze­nia, z sza­re­go melan­żo­we­go mate­ria­łu­na zamek. Po bokach kie­sze­nie, z przo­du kie­szon­ka na zamek, duża kie­szeń w środ­ku z 7 kie­szon­ka­mi­róż­nej wiel­ko­ści + 1 na suwak. Wymia­ry ok.: 25 x 15 x 18 cm.

Prak­tycz­ne etui pomo­gą upo­rząd­ko­wać Two­je rzeczy!Wszystko w jed­nym miej­scu– pięk­nie razem!

na przy­bo­ry toaletowe…

wyko­rzy­stasz na przy­bo­ry toa­le­to­we i kosme­ty­ki, szczo­tecz­ki do zębów oraz pastę, grze­bie­nie, szczotki.…
wewnątrz haczyk do ewen­tu­al­ne­go zawieszenia
po bokach kie­sze­nie, z przo­du kie­szon­ka na zamek, duża kie­szeń w środ­ku z 7 kie­szon­ka­mi róż­nej wiel­ko­ści + 1 na suwak