Walizka podręczna większa, BLUE BUTTERFLY

186.79 

SKU: FC28402 Kategoria:

Opis

ODPORNE WALIZKI PODRÓŻNE
• mate­riał: poli­wę­glan ABS;• waliz­ki posia­da­ją 4 koła (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych), dzię­ki cze­mu moż­na je pro­wa­dzić w 3 róż­nych pozy­cjach: na wszyst­kich 4 kołach, 2 tyl­nych lub 2 bocz­nych;• tele­sko­po­wy uchwyt (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych) z 2 pozy­cja­mi;• wbu­do­wa­ny zamek szy­fro­wy TSA (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych)• wewnątrz waliz­ki oddzie­la­ją­ca mem­bra­na na zamek bły­ska­wicz­ny oraz pasy dla zabez­pie­cze­nia odzieży.
• wymia­ry waliz­ki pod­ręcz­nej: szer.: 32 cm, gł.: 14 cm, wys.: 24 (z uchwy­tem 30 cm), waga 750 g• wymia­ry więk­szej waliz­ki pod­ręcz­nej: szer.: 37 cm, gł.: 17 cm, wys.: 30 (z uchwy­tem 36 cm), waga 950 g• wymia­ry małej waliz­ki: szer.: 37 cm, gł.: 23 cm, wys.: 50 cm, waga 2,7 kg• wymia­ry śred­niej waliz­ki: szer.: 44 cm, gł.: 26 cm, wys.: 60 cm, waga 3,5 kg• wymia­ry dużej waliz­ki: szer.: 50 cm, gł.: 30 cm, wys.: 70 cm, waga 4,5 kg
WALIZKI MOŻNA PRZECHOWYWAĆ JEDNADRUGIEJ, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA.
Waliz­ki pod­ręcz­ne z oddzie­la­ją­cą tek­styl­ną mem­bra­ną oraz pasa­mi­są ide­al­ne na krót­kie służ­bo­we podró­że i waka­cje (na kosme­ty­ki i ubrania).
W tyl­nej czę­ści prak­tycz­na guma, któ­ra umoż­li­wia nało­że­nie na tele­sko­po­wy uchwyt więk­szych walizek.