6‑elementowy zestaw łazienkowy

131.89 

SKU: FC27487 Kategoria:

Opis

6‑elementowy zestaw łazien­ko­wy, fla­ming, z odpor­ne­go pla­sti­ku, czę­ści ozdob­ne wykoń­czo­ne w kolo­rze srebr­ne­go meta­lu o wyso­kim połysku.

ZESTAW ZAWIERA:

kubek (obję­tość 400 ml, śred­ni­ca 6,8 cm, wyso­kość 13 cm)
sto­jak na szczo­tecz­ki do zębów (obję­tość 400 ml, śred­ni­ca 6,8 cm, wyso­kość 13,5 cm)
dozow­nik mydła z pomp­ką (obję­tość 400 ml, śred­ni­ca 6,8 cm, wyso­kość 15,5 cm)
mydel­nicz­kę (12,6 x 9,5 x 3 cm)
6‑litrowy kosz na śmie­ci (śred­ni­ca 19 cm, wyso­kość 29 cm)
szczot­kę do wc (maks. śred­ni­ca 7,5 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy 7 cm, wyso­kość 38,5 cm)

Łącz zesta­wy łazien­ko­we, dywa­ni­ki czy maty i inne dodat­ki, two­rząc w ten spo­sób­przy­tul­ne oto­cze­nie dla wła­sne­go odpoczynku.