Zestaw 3 koszyków z plastikowej plecionki

30.81 

SKU: FC27471 Kategoria:

Opis

Zestaw 3 koszy­ków z pla­sti­ko­wej ple­cion­ki na meta­lo­wej kon­struk­cji, dzię­ki któ­rej bez­piecz­nie utrzy­mu­ją kształt.

 
 
 
 
 

wyko­rzy­stasz na dro­bia­zgi w domu (klu­cze, spinacze)
w łazien­ce na kosme­ty­ki, biżuterię…
prak­tycz­ny doda­tek na komo­dę, stół lub do szafy
dzię­ki ple­cion­ce z pla­sti­ku jest łatwy w myciu.

Wymia­ry: śred­ni­ca 12 cm x wys. 11 cm, śred­ni­ca 14 cm x wys. 13 cm, śred­ni­ca 16 cm x wys. 14 cm.