Perfumy do mieszkania, FRUITS DE BALI, typu EDP, superkoncentrat bez wody

30.81 

SKU: FC25874 Kategoria:

Opis

BEZ DODATKU WODY ORAZ KROPLI SPADAJĄCYCH W DÓŁ­Wy­star­czy 1 do 2 pry­śnięć w powietrze!

 

FRUITS DE BALI
Egzo­tycz­ny świe­ży zapach tajem­ni­cze­go mixu­eg­zo­tycz­ne­go owo­cu wzmoc­nio­ny piż­memz nuta­mi drze­wa cedro­we­go i sandałowego.

 
PERFUMY DO MIESZKANIA fru­its de bali, typu EDP, szkla­ny fla­kon, spray, o obję­to­ści 80 ml. Zapa­ko­wa­ne w pudeł­ko upominkowe.
Łatwa apli­ka­cja drob­nym roz­py­la­czem mecha­nicz­nym, zale­ży od Two­je­go pra­gnie­nia świe­żo­ści i inten­syw­no­ści zapachu.

 

 
 
 

dzię­ki luk­su­so­we­mu zapa­cho­wi pre­mium par­fum, nie­za­wod­nie wypeł­ni zapa­chem i przy­jem­nie odświe­ży pomiesz­cze­nia w Two­im domu
w krót­kim cza­sie zapach roz­wi­nie się i wypeł­ni przestrzeń

 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń