Naturalna pasta do zębów z cynamonem i mentolem

37.90 

SKU: FC25724 Kategoria:

Opis

Czy wiesz, że…Olejek cyna­mo­no­wy ma pozy­tyw­ny wpływ na zapa­le­nia dzią­seł oraz jamy ust­nej i ma zna­czą­ce dzia­ła­nie antyseptyczne?

 

DEDRA DENT pasta do zębów CINNAMON & MENTHOL XXL opa­ko­wa­nie 100 ml zawiera:

ory­gi­nal­ny smak cynamonu
men­tol- zapew­ni dłu­go­trwa­ły świe­ży oddech
ksy­li­tol- sło­dzo­no cukrem brzozowym

Chcesz mieć pia­ny buzię peł­ną? Dodaj pasty mia­rę jedną.
WSZYSTKO DLA ZDROWYCH ZĘBÓWDZIĄSEŁ!Skutecznie czy­ści i usu­wa płyt­kę nazęb­ną, przy­czy­nia­jąc się tym zapo­bie­ga­niu powsta­wa­nia próch­ni­cy, rewi­ta­li­zu­je i pie­lę­gnu­je dziąsła.

 

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU
Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE