Roślinna naturalna pasta do zębów z olejem konopnym, zieloną herbatą i jęczmieniem

31.89 

SKU: FC25722 Kategoria:

Opis

Pasta do zębów nie zawie­ra skład­ni­ka spie­nia­ją­ce­go SLS , SLESU, para­be­nów, tri­klo­sa­nu, chlor­hek­sy­dy­ny, sacha­ry­ny, barw­ni­ków syn­te­tycz­nych, flo­uru i kon­ser­wan­tów chemicznych.

ZIOŁOWA PASTA DO ZĘBÓW dla dokład­ne­go czysz­cze­nia zębów i jed­no­cze­snej pie­lę­gna­cji dziąseł.OLEJ KONOPNY ma korzyst­ny wpływ na bło­nę ślu­zo­wą jamy ustnej.

 

DEDRA DENT pasta do zębów CANNABIUM & GREEN XXL opa­ko­wa­nie 100 ml zawiera:

olej konop­ny
zie­lo­ny jęczmień
eks­trakt z zie­lo­nej her­ba­ty MATCHA
WYCIĄGI LECZNICZYCH ROŚLIN: goź­dzik, mię­ta, anyż i tymia­nek, któ­re nada­ją wyjąt­ko­wy zapach i świeżość
men­tol aktyw­nie odświe­ży oddech
sło­dzo­na cukrem brzo­zo­wym (ksy­li­tol)

ZIELONY JĘCZMIEŃ zawie­ra dużą ilość anty­ok­sy­dan­tów i sub­stan­cję chlo­ro­fil. EKSTRAKT z zie­lo­nej her­ba­ty MATCHA ma bar­dzo sil­ne dzia­ła­nie przeciwutleniające.

 

Chcesz mieć pia­ny buzię peł­ną? Dodaj pasty mia­rę jedną.

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU
Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE